Lokalizacja zadania

Planowane do realizacji przedsięwzięcie będzie zlokalizowane w Jaworzu, przy ulicy Szkolnej 180. Szczegółowa lokalizacja obejmuje boisko przyległe do Szkoły Podstawowej nr 1 w Jaworzu usytuowane na działkach nr 1169/2, 1169/9 oraz 1169/6.

Opis zadania

Przedsięwzięcie obejmować będzie zakup i montaż wiaty/zadaszenia o konstrukcji drewnianej wraz ławkami dla uczniów korzystających z boiska w trakcie i po zajęciach. 

Działania obejmować będą: 

 1. Przygotowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do uzyskania stosownych pozwoleń administracyjnych, 
 2. Zakup i montaż wiaty, 
 3. Zakup i montaż ławek.

Grupy docelowe objęte projektem

 • Dzieci uczęszczające do Szkoły Podstawowej nr 1 Jaworzu, 
 • Nauczyciele pracujący w tejże szkole,
 • Rodzice oraz rodziny dzieci w zakresie uczestnictwa w organizowanych na boisku imprezach,
 • Uczestnicy zawodów sportowych organizowanych przez szkolę lub gminę,
 • Mieszkańcy Jaworza, którzy popołudniami licznie korzystają z boiska.

Czas trwania zadania

Od 2 maja 2022 do 30 września 2022 r.

Budżet projektu

Łączna wartość projektu to 75 000,00 zł, w tym:

 1. Koszty inwestycyjne: 
  1. Budowa wiaty - 60 000,00 zł,
  2. Zakup ławek - 5 000,00 zł.
 2. Koszty organizacyjne - przygotowanie dokumentacji technicznej wraz z pozostałą dokumentacją i uzgodnieniami niezbędne do pozyskania decyzji pozwolenia na budowę - 10 000,00 zł.