Aktualności

10 stycznia 2022

Przypominamy o obowiązku składania deklaracji przez właścicieli i zarządców budynków

Przypominamy Państwu, że od 1 lipca 2021 r. istnieje obowiązek składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, który ma na celu zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. Każdy budynek, który posiada źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW należy zgłosić wypełniając odpowiednią deklarację. Deklarację można złożyć samodzielnie poprzez wypełniając deklarację na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego. Do przesłania formularza potrzebny jest profil zaufany albo podpis elektroniczny. Złożenie deklaracji jest obowiązkowe. Jeżeli Twój dom posiada źródło ciepła i spalania paliw zainstalowane przed 1 lipca 2021 r. na złożenie deklaracji masz czas do 30 czerwca 2022 r. Jeżeli źródło ciepła lub spalania paliw zostanie zainstalowane po 1 lipca 2021 r. deklarację musisz złożyć w terminie 14 dni. Jeśli nie masz dostępu do internetu albo podpisu elektronicznego – deklarację możesz złożyć w Urzędzie Gminy Jaworze osobiście lub listownie.  Link do formularza, który można wydrukować: Formularz A - dotyczy budynków mieszkalnych Formularz B - dotyczy budynków niemieszkalnych

Czytaj więcej

01 lipca 2021

Od 1 lipca 2021 r. w Jaworzu działa punkt konsultacyjny programu „Czyste powietrze”

Informujemy, że od 1 lipca 2021 r. działa punkt konsultacyjny rządowego programu „Czyste Powietrze”. Gmina Jaworze przystąpiła do porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach i uruchomiła punkt konsultacyjny. Punkt jest czynny w każdy czwartek w godzinach od 7:00 do 17:00 w budynku przy ul. Szkolnej 97 – budynek „Pod Goruszką”. Zainteresowane osoby mogą uzyskać informacje na temat zasad udzielania dofinansowania przez WFOŚiGW. Bardzo prosimy o wcześniejsze umawianie się telefoniczne na konkretną godzinę (tel. kontaktowy 661 326 791).

Czytaj więcej

14 czerwca 2021

1 lipca rusza punkt konsultacyjny programu „Czyste Powietrze”

Informujemy, że 1 lipca 2021 r. rusza punkt konsultacyjny rządowego programu „Czyste Powietrze”. Gmina Jaworze przystąpiła do porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach i uruchomiła punkt konsultacyjny. Punkt będzie czynny w każdy czwartek w godzinach od 700 do 1700 w budynku przy ul. Szkolnej 97 (Budynek „Pod Goruszką”). Zainteresowane osoby będą mogły uzyskać szczegółowe informacje na temat zasad udzielania dofinansowania przez WFOŚiGW. Spotkanie organizacyjne z zainteresowanymi mieszkańcami Jaworza odbędzie się w budynku przy ul. Pod Harendą 2, 17 czerwca 2021 r. o godzinie 1600. W ramach programu dofinansowane są przedsięwzięcia mające na celu ograniczenie lub uniknięcie niskiej emisji, związane z podnoszeniem efektywności energetycznej oraz wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w budynkach jednorodzinnych. Wnioskodawcami mogą być osoby fizyczne, które posiadają prawo własności lub będące współwłaścicielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego. Beneficjent może uzyskać dotację z programu z podziałem na poszczególne koszty, którymi mogą być: dokumentacja (np. audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, ekspertyzy); źródła ciepła, przyłącza, instalacje, wentylacja; ocieplenie przegród budowlanych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej. Dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia zarówno w trakcie realizacji, jak i zakończone (pod warunkiem poniesienia pierwszego kosztu maksymalnie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie). Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym. Szczegółowe informacje na temat Programu „Czyste powietrze” oraz aktualna dokumentacja obowiązująca od 15 maja 2020 r., wraz z instrukcją wypełnienia formularza wniosku o dofinansowanie, dostępna jest na „Portalu Beneficjenta”.

Czytaj więcej

18 maja 2021

Dotacje do wymiany pieców

Informujemy, że w latach 2022-2024 planowana jest realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Jaworze na lata 2022-2024. Program realizowany będzie w III etapach (etap I – 2022 r., etap II – 2023 r., etap III – 2024 r.). Planowane założenia programu:1. Wymiana 100 szt. (etap I – 2022 r. – 40 szt., etap II – 2023 r. – 30 szt., etap III – 2024 r. – 30 szt.) starych niskosprawnych kotłów na paliwo stałe (węgiel, drewno) w budynkach mieszkalnych, na kotły gazowe lub kotły węglowe retortowe bądź tłokowe (z podajnikiem) 5 klasy, posiadające certyfikat energetyczno-emisyjny wydany przez akredytowane laboratorium. 2. W pierwszej kolejności dotacje będą udzielane do wymiany niskosprawnych kotłów zasypowych bez podajnika na paliwo stałe (węgiel, drewno) oraz określonych w uchwale nr V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (uchwale antysmogowej) tj. eksploatowanych powyżej 10 lat lub nieposiadających tabliczki znamionowej. Zgodnie z „uchwałą antysmogową” kotły takie powinny być wymienione do 1 stycznia 2022 r.

Czytaj więcej

12 stycznia 2021

Uwaga! Zbliża się pierwszy termin wymiany kotłów c.o.

Terminy wymiany starych pieców węglowych. Przypominamy o obowiązku wymiany źródeł ciepła z przestarzałych „nieekologicznych kopciuchów” na spełniające standard emisyjny zgodny z 5 klasą pod względem emisji zanieczyszczeń tj. normy PN-EN 303-5:2012. Obowiązek ten wynika z uchwały nr V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Najbliższy termin wynikający z uchwały, który nakłada na właścicieli budynków obowiązek wymiany źródeł ciepła to koniec roku 2021 i dotyczy tych pieców, które są eksploatowane dłużej niż 10 lat od daty ich produkcji lub gdy nie posiadają tabliczki znamionowej. Warto zaplanować budżet domowy na 2021 r. w ten sposób, aby znalazły się fundusze na wymianę źródła ciepła, można skorzystać również ze środków programu „Czyste powietrze” Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, umożliwiającej dofinansowanie między innymi na wymianę pieca. Szczegóły programu pod linkiem: https://www.wfosigw.katowice.pl/oferta-dla-osob-fizycznych/program-czyste-powietrze.html, Dodatkowo przypominamy o innych obowiązkach wynikających z uchwały,a dotyczących zakazu spalania niektórych paliw w kotłach centralnego ogrzewania, są to: węgiel brunatny oraz paliwa stałe produkowane z wykorzystaniem tego węgla, muły i flotokoncentraty węglowe oraz mieszanki produkowane z ich wykorzystaniem, paliwa, w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 mm wynosi więcej niż 15 %, biomasa stała, której wilgotność w stanie roboczym przekracza 20 %. Pełna treść uchwały sejmiku dostępna pod linkiem: Treść uchwały na stronie powietrze.slaskie.pl

Czytaj więcej