1 kwietnia 2012 r. weszła w życie ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się, która daje prawo osobom doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się do skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w urzędzie. Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 573 ze zm.). W związku z powyższym osoby, zainteresowane pomocą tłumacza powinny zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia, ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się w terminie co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem (z wyłączeniem sytuacji nagłych) poprzez złożenie „Wniosku o zapewnienie tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika” (wzór do pobrania poniżej) na dzienniku podawczym w Urzędzie Gminy Jaworze, ul. Zdrojowa 82, 43-384 Jaworze w godzinach pracy urzędu – w przypadku dostarczenia wniosku osobiście lub pocztą tradycyjną. Istnieje możliwość złożenia wniosku drogą elektroniczną na skrzynkę e-mail: sekretariat@jaworze.pl (skan wypełnionego wniosku) lub poprzez skrzynkę ePUAP.