URZĄD GMINY JAWORZE

ul. Zdrojowa 82

43-384 Jaworze

tel. 33 828 66 00

tel. 33 828 66 11

fax 33 828 66 01

e-mail: sekretariat@jaworze.pl


Godziny otwarcia:

poniedziałek-środa: 7:00-15:00

czwartek: 7:00-17:00

piątek: 7:00-13:00


WÓJT GMINY JAWORZE

dr Radosław G. Ostałkiewicz

tel. 33 828 66 11 – Sekretariat Wójta Gminy Jaworze

ZASTĘPCA WÓJTA GMINY JAWORZE 

Anna Skotnicka-Nędzka

tel. 33 828 66 11 – Sekretariat Wójta Gminy Jaworze

SEKRETARZ GMINY JAWORZE

Ewelina Domagała

tel. 33 828 66 03, pokój 107 (I piętro)

SKARBNIK GMINY JAWORZE

Krzysztof Śliwa

tel. 33 828 66 04, pokój 106 (I piętro)WYDZIAŁ FINANSÓW I KONTROLI


Krzysztof Śliwa (Skarbnik Gminy)

tel. 33 828 66 04, pokój 106 (I piętro)

- sprawowanie nadzoru nad gospodarką finansową gminy i prawidłową realizacją budżetu Gminy

- sprawowanie nadzoru nad prowadzeniem rachunkowości i ewidencją majątku Urzędu i gminnych jednostek organizacyjnych

- wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi

- opracowanie projektu budżetu gminy

- monitorowanie wykonania budżetu i sytuacji finansowej gminy

- sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad działalnością Wydziału Budżetu i FinansówDanuta Brandys (inspektor)

tel. 33 828 66 34, pokój 204 (II piętro)

- obsługa płacowa wynagrodzeń

- prowadzenie dokumentacji wynagrodzeń osobowych pracowników

- obsługa rozliczeń podatku dochodowego z Urzędem Skarbowym

- obsługa rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

- realizacja płatności bankowychHalina Bylok (inspektor)

tel. 33 828 66 33, pokój 205 (II piętro)

- analiza formalno-rachunkowa dokumentów księgowych

- wystawianie not księgowych

- prowadzenie ewidencji zaliczekGrażyna Jagusiak (inspektor)

tel. 33 828 66 32, pokój 204 (II piętro)

- księgowość budżetowa Urzędu Gminy – wydatki

- księgowość finansowa budżetu gminyMałgorzata Miklar (inspektor)

tel. 33 828 66 32, pokój 204 (II piętro)

- sprawozdawczość budżetowa

- rozliczenia VAT

- księgowość projektów unijnychAndrzej Niesyt (inspektor)

tel. 33 828 66 36, pokój 001 (parter)

- księgowość budżetowa – dochody Urzędu Gminy i budżetu gminy

- kasa


Iwona Szkorupa (inspektor)

tel. 33 828 66 31, pokój 106 (I piętro)

- księgowość podatkowa

- opłaty lokalne

- czynsze i dzierżawy

- windykacja należności


Beata Szpineter (podinspektor)

tel. 33 828 66 31, pokój 106 (I piętro)

- wymiar podatku: od nieruchomości, rolny, leśny

- akcyza - zwrot

- pomoc de minimisWYDZIAŁ ORGANIZACYJNY I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO


Anna Talik (naczelnik Wydziału)

tel. 33 828 66 10, pokój 201 (II piętro)

- kierowanie pracą Wydziału

- kadry

- administrator BIP


Edyta Damasiewicz (inspektor)

tel. 33 828 66 06, pokój 001 – dziennik podawczy (parter)

- dziennik podawczy

- CEiDG


Agnieszka Kózka (inspektor)

tel. 33 828 66 06, pokój 001 – dziennik podawczy (parter)

- dziennik podawczy

- CEiDG

- zezwolenia na sprzedaż detaliczną alkoholu

- licencje taksówkarskie

- koordynator dostępności


Michał Urbaś (inspektor, Inspektor Ochrony Danych)

tel. 33 828 66 13, pokój 200 (II piętro)

- obronność i zarządzanie kryzysowe

- obsługa Biura Rady

- ochrona danych osobowych


Ewa Wieja (inspektor)

tel. 33 828 66 11, pokój 105 – sekretariat Wójta Gminy Jaworze (I piętro)

- obsługa sekretariatu

- reklamy i ogłoszenia w „Echo Jaworza”WYDZIAŁ ROZWOJU I INWESTYCJI


Radosław Hudziec (naczelnik Wydziału)

tel. 33 828 66 44, pokój 109 (I piętro)

- kierowanie pracą Wydziału

- pozyskiwanie środków zewnętrznych

- strategia rozwoju gminy

- współpraca transgraniczna


Marek Grendziński (inspektor)

tel. 33 828 66 52, pokój 108 (I piętro)

- inwestycje gminne


Łucja Habdas (główny specjalista)

tel. 33 828 66 54, pokój 103 (I piętro)

- zagospodarowane przestrzenne

- podziały nieruchomości


Adriana Pysz (inspektor)

tel. 33 828 66 52, pokój 108 (I piętro)

- kanalizacja

- gospodarka wodno-ściekowa

- Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego

- numeracja budynków


Edyta Wacławik (inspektor)

tel. 33 828 66 51, pokój 108 (I piętro)

- zarządzanie drogami

- oświetlenie uliczne

- kanalizacjaBiuro Edukacji, Partycypacji Społecznej i Zamówień Publicznych


Tomasz Jaszowski (kierownik Biura)

tel. 33 828 66 43, pokój 104 (I piętro)

- kierowanie pracą Biura

- zamówienia publiczne

- organizacje pozarządowe

- komunikacja publiczna


Dominik Kasprzak (inspektor)

tel. 33 828 66 29, pokój 200 (II piętro)

- oświata i edukacja

- pracownicy młodociani

- organizacje pozarządowe

- strona internetowa gminy

- dostępność cyfrowa


Joanna Łaciok (podinspektor)

tel. 33 828 66 53, pokój 104 (I piętro)

- promocja gminy

- media społecznościowe

- pozyskiwanie środków zewnętrznych

- strategia rozwoju gminy

- współpraca transgranicznaWYDZIAŁ SPORTU


Daniel Bąk (naczelnik Wydziału)

tel. 511 035 055

- kierowanie pracą Wydziału

- zarządzenie obiektami sportowymi

- organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych

- współdziałanie z instytucjami w zakresie sportuWYDZIAŁ SPRAW KOMUNALNYCH I UZDROWISKA


Marcin Bednarek (naczelnik Wydziału)

tel. 33 828 66 40, pokój 111 (I piętro)

- kierowanie pracą Wydziału

- zabytki i miejsca pamięci

- uzdrowisko


Dariusz Ambrożko (podinspektor)

tel. 33 828 66 42, pok. 101 (I piętro)

- budynki i obiekty gminne


Jolanta Krzanowska (inspektor)

tel. 33 828 66 46, pok. 110 (I piętro)

- gospodarka odpadami – księgowość

- zwierzęta


Elżbieta Pilch (inspektor)

tel. 33 828 66 42, pok. 101 (I piętro)

- mienie gminne


Dorota Sekuła (inspektor)

tel. 33 828 66 45, pok. 110 (I piętro)

- gospodarka odpadami


Danuta Tomiczek (inspektor)

tel. 33 828 66 30, pok. 101 (I piętro)

- prawo wodne

- decyzje środowiskowe

- wycinka drzew

- ochrona powietrzaWYDZIAŁ STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH

URZĄD STANU CYWILNEGO


Izabela Stwora (naczelnik Wydziału, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego)

tel. 33 828 66 22, pokój 002 (parter)

- ewidencja ludności (meldunki, rejestr mieszkańców)

- rejestracja urodzeń, małżeństw oraz zgonów

- zaświadczenia i akty dot. stanu cywilnego

- zmiana imion i nazwisk

- dowody osobiste

- kwalifikacja wojskowa

- wybory powszechne i referenda

- testamenty allograficzne

- kierowanie pracą Wydziału


Malwina Czechowska-Jachacz (inspektor, zastępca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego)

tel. 33 828 66 21, pokój 002 (parter)

- ewidencja ludności (meldunki, rejestr mieszkańców)

- rejestracja urodzeń, małżeństw oraz zgonów

- zaświadczenia i akty dot. stanu cywilnego

- zmiana imion i nazwisk

- dowody osobiste

- kwalifikacja wojskowa

- wybory powszechne i referenda