URZĄD GMINY JAWORZE

ul. Zdrojowa 82

43-384 Jaworze

tel. 33 828 66 00

tel. 33 828 66 11

fax 33 828 66 01

Adres skrytki na platformie ePUAP: /30omoor391/skrytka

Adres do e-Doręczeń: AE:PL-17945-30469-ISSJF-16

e-mail: sekretariat@jaworze.pl


Godziny otwarcia:

poniedziałek-środa: 7:00-15:00

czwartek: 7:00-17:00

piątek: 7:00-13:00


WÓJT GMINY JAWORZE

Anna Skotnicka-Nędzka

tel. 33 828 66 11 – Sekretariat 


SEKRETARZ GMINY JAWORZE

Ewelina Domagała

tel. 33 828 66 03, pokój 107 (I piętro)

SKARBNIK GMINY JAWORZE

Krzysztof Śliwa

tel. 33 828 66 04, pokój 205 (II piętro)
WYDZIAŁ FINANSÓW I KONTROLI


Krzysztof Śliwa (Skarbnik Gminy)

tel. 33 828 66 04, pokój 205 (II piętro)

- sprawowanie nadzoru nad gospodarką finansową gminy i prawidłową realizacją budżetu Gminy

- sprawowanie nadzoru nad prowadzeniem rachunkowości i ewidencją majątku Urzędu i gminnych jednostek organizacyjnych

- wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi

- opracowanie projektu budżetu gminy

- monitorowanie wykonania budżetu i sytuacji finansowej gminy

- sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad działalnością Wydziału Finansów i Kontroli

Małgorzata Miklar (zastępca Skarbnika Gminy)

tel. 33 828 66 33, pokój 203 (II piętro)

- sprawozdawczość budżetowa

- rozliczenia VAT

- księgowość projektów unijnych


Danuta Brandys (inspektor)

tel. 33 828 66 34, pokój 204 (II piętro)

- obsługa płacowa wynagrodzeń

- prowadzenie dokumentacji wynagrodzeń osobowych pracowników

- obsługa rozliczeń podatku dochodowego z Urzędem Skarbowym

- obsługa rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

- realizacja płatności bankowych


Grażyna Jagusiak (inspektor)

tel. 33 828 66 32, pokój 204 (II piętro)

- księgowość budżetowa Urzędu Gminy – wydatki

- księgowość finansowa budżetu gminy


Ewa Mieszczak (inspektor) 

tel. 33 828 66 35, pokój 001 (parter)

- księgowość opłat za gospodarowanie odpadami

- windykacja należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami

- wymiar – podatek od nieruchomości, rolny, leśny – osoby prawne

- wymiar – pojazdy – osoby prawne


Andrzej Niesyt (inspektor)

tel. 33 828 66 32, pokój 204 (II piętro)

- księgowość budżetowa – dochody Urzędu Gminy i budżetu gminy

- kasa


Beata Szpineter (inspektor)

tel. 33 828 66 31, pokój 001 (parter)

- akcyza - zwrot

- pomoc de minimis

- wymiar – podatek od nieruchomości, rolny, leśny – osoby fizyczne

- wymiar – pojazdy – osoby fizyczne


Elżbieta Tolasz (inspektor) 

tel. 33 828 66 31, pokój 001 (parter)

- księgowość podatkowa i niepodatkowa

- opłaty lokalne

- czynsze i dzierżawy

- windykacja należności podatkowych i niepodatkowych
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO


Anna Talik (naczelnik Wydziału)

tel. 33 828 66 10, pokój 201 (II piętro)

- kierowanie pracą Wydziału

- kadry

- administrator BIP


Edyta Damasiewicz (inspektor)

tel. 33 828 66 06, pokój 004 – dziennik podawczy (parter)

- dziennik podawczy

- CEiDG

- zezwolenia na sprzedaż detaliczną alkoholu


Agnieszka Kózka (inspektor)

tel. 33 828 66 06, pokój 004 – dziennik podawczy (parter)

- dziennik podawczy

- CEiDG

- zezwolenia na sprzedaż detaliczną alkoholu

- koordynator dostępności


Michał Urbaś (inspektor, Inspektor Ochrony Danych)

tel. 33 828 66 13, pokój 200 (II piętro)

- obronność i zarządzanie kryzysowe

- obsługa Biura Rady

- ochrona danych osobowych


Ewa Wieja (inspektor)

tel. 33 828 66 11, pokój 105 – sekretariat Wójta Gminy Jaworze (I piętro)

- obsługa sekretariatu

- reklamy i ogłoszenia w „Echo Jaworza”


Paulina Wiencek (referent)

tel. 33 828 66 06, pokój 004 – dziennik podawczy (parter)

- dziennik podawczy

- CEiDG
WYDZIAŁ STRATEGII, ROZWOJU I FUNDUSZY


Radosław Hudziec (naczelnik Wydziału)

tel. 33 828 66 44, pokój 109 (I piętro)

- kierowanie pracą Wydziału

- pozyskiwanie środków zewnętrznych

- strategia rozwoju gminy

- współpraca transgranicznaBiuro Przestrzeni Publicznej


Adriana Pysz (kierownik Biura)

tel. 33 828 66 52, pokój 108 (I piętro)

- kierowanie pracą Biura

- kanalizacja

- gospodarka wodno-ściekowa

- Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego

- numeracja budynków


Dariusz Ambrożko (inspektor)

tel. 33 828 66 52, pokój 108 (I piętro)

- gospodarka wodno-ściekowa

- inwestycje gminne

- transport i komunikacja


Danuta Tomiczek (inspektor)

tel. 33 828 66 30, pokój 101 (I piętro)

- prawo wodne

- decyzje środowiskowe

- zagospodarowane przestrzenne

- podziały nieruchomości


Edyta Wacławik (inspektor)

tel. 33 828 66 51, pokój 108 (I piętro)

- zarządzanie drogami

- gospodarka wodno-ściekowaBiuro Edukacji, Partycypacji Społecznej i Zamówień Publicznych


Tomasz Jaszowski (kierownik Biura)

tel. 33 828 66 43, pokój 202 (II piętro)

- kierowanie pracą Biura

- zamówienia publiczne

- organizacje pozarządowe


Dominik Kasprzak (inspektor)

tel. 33 828 66 29, pokój 101 (I piętro)

- oświata i edukacja

- pracownicy młodociani

- organizacje pozarządowe

- strona internetowa gminy

- dostępność cyfrowa


Joanna Łaciok (inspektor)

tel. 33 828 66 53, pokój 202 (II piętro)

- promocja gminy

- media społecznościowe

- pozyskiwanie środków zewnętrznych

- strategia rozwoju gminy

- współpraca transgraniczna
WYDZIAŁ SPORTU I TURYSTYKI


Daniel Bąk (naczelnik Wydziału)

tel. 511 035 055, 33 828 66 12, pokój 202 (II piętro)

- kierowanie pracą Wydziału

- zarządzenie obiektami sportowymi i rekreacyjnymi

- organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych

- współdziałanie z instytucjami w zakresie sportu
WYDZIAŁ MIENIA I GOSPODARKI KOMUNALNEJ 


Marcin Bednarek (naczelnik Wydziału)

tel. 33 828 66 40, pokój 111 (I piętro)

- kierowanie pracą Wydziału

- zabytki

- miejsca pamięci


Dagmara Dybowska (inspektor)

tel. 33 828 66 49, pokój 106 (I piętro)

- zieleń, wycinka drzew

- leśnictwo

- rolnictwo

- powietrze

- Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB, ZONE)


Elżbieta Pilch (inspektor)

tel. 33 828 66 42, pokój 106 (I piętro)

- mienie gminne

- lokale mieszkalne


Dorota Sekuła (inspektor)

tel. 33 828 66 46, pokój 106 (I piętro)

- gospodarka śmieciowa – nieruchomości zabudowane

- gospodarka odpadami

- Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Priorytetowego Programu „Czyste Powietrze”


Iwona Szkorupa (pomoc administracyjna)

tel. 33 828 66 45, pokój 106 (I piętro)

- gospodarka śmieciowa – nieruchomości niezabudowane

- odpady remontowo-budowlane

- reklamacje – gospodarka śmieciowa

- opieka nad zwierzętami
WYDZIAŁ REMONTÓW I ZABEZPIECZENIA TECHNICZNEGO 


Roman Badura (naczelnik Wydziału)

tel. 33 828 66 60


Marek Grendziński (inspektor)

tel. 33 828 66 60
WYDZIAŁ STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH

URZĄD STANU CYWILNEGO


Izabela Stwora (naczelnik Wydziału, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego)

tel. 33 828 66 22, pokój 002 (parter)

- ewidencja ludności (meldunki, rejestr mieszkańców)

- rejestracja urodzeń, małżeństw oraz zgonów

- zaświadczenia i akty dot. stanu cywilnego

- zmiana imion i nazwisk

- dowody osobiste

- kwalifikacja wojskowa

- wybory powszechne i referenda

- testamenty allograficzne

- kierowanie pracą Wydziału


Malwina Czechowska-Jachacz (inspektor, zastępca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego)

tel. 33 828 66 21, pokój 002 (parter)

- ewidencja ludności (meldunki, rejestr mieszkańców)

- rejestracja urodzeń, małżeństw oraz zgonów

- zaświadczenia i akty dot. stanu cywilnego

- zmiana imion i nazwisk

- dowody osobiste

- kwalifikacja wojskowa

- wybory powszechne i referenda