Zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości ok. 4,4 mln zł pozostałe środki pochodzą z budżetu gminy.

Opis inwestycji:

Eksploatacja złoża wód podziemnych z utworów miocenu i dewonu. Wykonanie badań hydrogeologicznych istniejącego otworu IGH-1 z pełnym zakresem opróbowania, dozoru geologicznego, badań laboratoryjnych i dokumentacji hydrogeologicznej. Wyposażenie odwiertu w pompę głębinową, montaż zbiornika na solankę i innej niezbędnej infrastruktury. Utworzenie zakładu górniczego i pozyskanie koncesji na wydobywanie wód leczniczych z prawem produkcji soli i solanki. Opracowanie operatu uzdrowiskowego w celu restauracji uzdrowiska i realizacji koncepcji Jaworze-Zdrój.

Całkowita wartość zadania: 5 683 515,12 zł
Dofinansowanie: 4 400 000,00 zł
Inwestycja realizowana w latach: 2023-2024 r.