Przewodniczący Rady Gminy Jaworze – Zbigniew Putek

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Jaworze – Agnieszka Nieborak i Roman Kruczek

Do zadań przewodniczącego (wiceprzewodniczącego) rady gminy należy m.in. zwołanie sesji rady, ustalanie porządku obrad, zawiadamianie społeczności lokalnej o terminie, porządku i miejscu obrad, otwarcie i zamknięcie dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad, udzielanie i odbieranie głosu, przeprowadzanie głosowań, udział w głosowaniach, podpisywanie uchwał. W świetle art 19 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) przewodniczący rady organizuje pracę rady i prowadzi jej obrady, w przypadku zaś nieobecności przewodniczącego jego zadania wykonuje zastępca.