Mikroprojekt pod nazwą „Beskidzka e-Podróż”

Głównym celem projektu jest wzmocnienie potencjału turystycznego i uwidocznienie regionu poprzez wykorzystanie nowoczesnych form komunikacji, a także promocja obszaru przygranicznego. Projekt „Beskidzka e-Podróż” koncentruje się na potencjale przyrodniczym i kulturowym Euroregionu Śląsk Cieszyński. Ma na celu zwiększenie świadomości mieszkańców pogranicza polsko-czeskiego oraz turystów odwiedzających całą gamę atrakcji turystycznych tego obszaru. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez wykorzystanie nowoczesnych form komunikacji i promocji obszaru przygranicznego. Działania promocyjne pozwolą zwiększyć liczbę odwiedzin, stworzyć poczucie większej lojalności wśród dotychczasowych turystów oraz zachęcić nowych turystów do odwiedzenia regionu, co przełoży się na uznanie walorów regionu. Wydawana jest elektroniczna wersja wielojęzycznej broszury Mikroregionu gmin dorzecza Stonawki.

W ramach realizacji projektu wykonano następujące działania:

  1. Oznakowanie atrakcyjnych miejsc w pobliżu zabytkowego parku zdrojowego w Jaworzu z wykorzystaniem nowoczesnych form komunikacji.
  2. Wdrożenie i udostępnienie interaktywnych map Jaworza i Mikroregionu Kotliny Stonawskiej.
  3. Opracowanie i publikacja wspólnych materiałów promocyjnych prezentujących walory turystyczne partnerów projektu w formie mapy turystycznej.
  4. Zorganizowanie międzynarodowej konferencji prezentującej i promującej nowo powstałe materiały w ramach niniejszego projektu.

Interaktywna mapa

Folder do pobrania

Strona internetowa czeskiego partnera projektu - Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Stonawki

Mikroprojekt pod nazwą „Beskidzka e-Podróż” finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszu Mikroprojektów Interreg V-A Czechy – Polska Euroregionu Beskidy.