Realizatorem projektu „Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - GMINA JAWORZE” jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworzu.

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Termin realizacji: 01.09.2022 r. - 30.06.2023 r.

Wartość projektu: 108 064,00 zł.

Wkład z Europejskiego Funduszu Społecznego: 91 854,40 zł.

W ramach zadania planuje się następujące działania:

  • Wsparcie ukraińskich rodzin w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, w tym objęcie pomocą psychologa rodziców/opiekunów dzieci ukraińskich oraz integracja rodzin ukraińskich ze społecznością lokalną.
  • Utworzenie nowych miejsc dla dzieci ukraińskich w świetlicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworzu.
  • Zajęcia aktywizujące dzieci i młodzież z Ukrainy w świetlicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworzu, w tym objęcie pomocą psychologa, organizacja zajęć wyrównawczych i rozwijających oraz integracja ze społecznością lokalną.
  • W ramach zadań zaplanowano ponadto specjalistyczne szkolenia dla kadry projektu.

Rekrutacja prowadzona jest w trybie ciągłym.

Koordynator projektu:

Anna Pietraszewska-Biegun
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworzu
ul. Zdrojowa 82
43-384 Jaworze
Tel. 33 828 66 71


Treść plakatu:

Gmina Jaworze realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - Gmina Jaworze"
Celem projektu jest poprawa Funkcjonowania rodzin dotkniętych skutkami kryzysu migracyjnego związanego z wojną na terytorium Ukrainy, przebywających na terenie gminy Jaworze, poprzez realizację usług z zakresu wsparcia rodziny wynikających z indywidualnych potrzeb z uwzględnieniem specyfiki grupy docelowej. 

Dofinansowanie projektu z UE: 91 854,40 zł