Krzysztof Śliwa (Skarbnik Gminy)

tel. 33 828 66 04, pokój 106 (I piętro)

- sprawowanie nadzoru nad gospodarką finansową gminy i prawidłową realizacją budżetu Gminy

- sprawowanie nadzoru nad prowadzeniem rachunkowości i ewidencją majątku Urzędu i gminnych jednostek organizacyjnych

- wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi

- opracowanie projektu budżetu gminy

- monitorowanie wykonania budżetu i sytuacji finansowej gminy

- sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad działalnością Wydziału Budżetu i FinansówDanuta Brandys (inspektor)

tel. 33 828 66 34, pokój 204 (II piętro)

- obsługa płacowa wynagrodzeń

- prowadzenie dokumentacji wynagrodzeń osobowych pracowników

- obsługa rozliczeń podatku dochodowego z Urzędem Skarbowym

- obsługa rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

- realizacja płatności bankowychHalina Bylok (inspektor)

tel. 33 828 66 33, pokój 205 (II piętro)

- analiza formalno-rachunkowa dokumentów księgowych

- wystawianie not księgowych

- prowadzenie ewidencji zaliczekGrażyna Jagusiak (inspektor)

tel. 33 828 66 32, pokój 204 (II piętro)

- księgowość budżetowa Urzędu Gminy – wydatki

- księgowość finansowa budżetu gminyMałgorzata Miklar (inspektor)

tel. 33 828 66 32, pokój 204 (II piętro)

- sprawozdawczość budżetowa

- rozliczenia VAT

- księgowość projektów unijnychAndrzej Niesyt (inspektor)

tel. 33 828 66 36, pokój 001 (parter)

- księgowość budżetowa – dochody Urzędu Gminy i budżetu gminy

- kasaIwona Szkorupa (inspektor)

tel. 33 828 66 31, pokój 106 (I piętro)

- księgowość podatkowa

- opłaty lokalne

- czynsze i dzierżawy

- windykacja należnościBeata Szpineter (podinspektor)

tel. 33 828 66 31, pokój 106 (I piętro)

- wymiar podatku: od nieruchomości, rolny, leśny

- akcyza - zwrot

- pomoc de minimis