Krzysztof Śliwa (Skarbnik Gminy)

tel. 33 828 66 04, pokój 205 (II piętro)

- sprawowanie nadzoru nad gospodarką finansową gminy i prawidłową realizacją budżetu Gminy

- sprawowanie nadzoru nad prowadzeniem rachunkowości i ewidencją majątku Urzędu i gminnych jednostek organizacyjnych

- wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi

- opracowanie projektu budżetu gminy

- monitorowanie wykonania budżetu i sytuacji finansowej gminy

- sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad działalnością Wydziału Finansów i Kontroli

Małgorzata Miklar (zastępca Skarbnika Gminy)

tel. 33 828 66 33, pokój 203 (II piętro)

- sprawozdawczość budżetowa

- rozliczenia VAT

- księgowość projektów unijnych


Danuta Brandys (inspektor)

tel. 33 828 66 34, pokój 204 (II piętro)

- obsługa płacowa wynagrodzeń

- prowadzenie dokumentacji wynagrodzeń osobowych pracowników

- obsługa rozliczeń podatku dochodowego z Urzędem Skarbowym

- obsługa rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

- realizacja płatności bankowych


Grażyna Jagusiak (inspektor)

tel. 33 828 66 32, pokój 204 (II piętro)

- księgowość budżetowa Urzędu Gminy – wydatki

- księgowość finansowa budżetu gminy


Ewa Mieszczak (inspektor) 

tel. 33 828 66 35, pokój 001 (parter)

- księgowość opłat za gospodarowanie odpadami

- windykacja należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami

- wymiar – podatek od nieruchomości, rolny, leśny – osoby prawne

- wymiar – pojazdy – osoby prawne


Andrzej Niesyt (inspektor)

tel. 33 828 66 32, pokój 204 (II piętro)

- księgowość budżetowa – dochody Urzędu Gminy i budżetu gminy

- kasa


Beata Szpineter (inspektor)

tel. 33 828 66 31, pokój 001 (parter)

- akcyza - zwrot

- pomoc de minimis

- wymiar – podatek od nieruchomości, rolny, leśny – osoby fizyczne

- wymiar – pojazdy – osoby fizyczne


Elżbieta Tolasz (inspektor) 

tel. 33 828 66 31, pokój 001 (parter)

- księgowość podatkowa i niepodatkowa

- opłaty lokalne

- czynsze i dzierżawy

- windykacja należności podatkowych i niepodatkowych