mgr Krzysztof Śliwa

[biegły rewident]

 • powołany na stanowisko skarbnika gminy przez Radę Gminy Jaworze z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie powołania skarbnika gminy Jaworze z dniem 1 stycznia 2012 r.
 • zakres obowiązków skarbnika określa § 28 zarządzenia nr 7/07 Wójta Gminy Jaworze z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Gminy Jaworze z później wprowadzonymi zmianami.

Do zakresu działania i kompetencji Skarbnika Gminy należy:

 • Realizowanie ustawy o finansach publicznych, ustaw podatkowych, ustawy o opłacie skarbowej oraz innych aktów prawnych regulujących gospodarkę finansową gminy.
 • Wykonywanie funkcji kontrolnych wynikających z ustawy o finansach publicznych oraz ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości.
 • Sprawowanie nadzoru nad gospodarką finansową Gminy i prawidłową realizacją budżetu Gminy.
 • Sprawowanie nadzoru nad prowadzeniem rachunkowości i ewidencją majątku Urzędu i gminnych jednostek organizacyjnych.
 • Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi.
 • Inicjowanie założeń polityki finansowej gminy.
 • Gromadzenie materiałów oraz opracowanie projektu budżetu.
 • Dokonywanie analiz budżetu oraz bieżące informowanie Wójta o jego realizacji, a także o sytuacji finansowej Gminy.
 • Przekazywanie kierownikom referatów, pracownikom samodzielnych stanowisk oraz kierownikom podległych jednostek organizacyjnych wytycznych i danych niezbędne do opracowania projektu planu budżetowego.
 • Kontrasygnowanie dokumentów, które powodują powstanie zobowiązań pieniężnych.
 • Upoważnianie innych osób do składania kontrasygnaty.
 • Informowanie Rady oraz regionalnej izby obrachunkowej o odmowie założenia kontrasygnaty.
 • Organizowanie i kontrolowanie prawidłowego obiegu dokumentacji zgodnie z przepisami o rachunkowości.
 • Kontrola i nadzór nad powszechnością i prawidłowością poboru podatków.
 • Przedkładanie Wójtowi oraz Radzie sprawozdań finansowych i opisowych z realizacji budżetu gminy.
 • Sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad działalnością:
  Referatu Budżetu i Finansów.