Gmina Jaworze zamierza podjąć się realizacji projektu, który przyczyni się do wzmocnienia ochrony bioróżnorodności poprzez wzrost obszarów chronionych oraz wykorzystanie zasobów przyrodniczych i zmniejszenie presji na środowisko naturalne poprzez właściwe ukierunkowanie ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo.

Aby uzyskać Państwa opinie na temat projektu ochrony bioróżnorodności i doposażenia Ośrodka Edukacji Ekologicznej, szczególnie oczekiwań w zakresie planowanej inwestycji zarówno w sferze infrastrukturalnej, jak i programowej zapraszamy do wzięcia udziału w badaniu ankietowym.

Celem badania ankietowego jest zebranie opinii mieszkańców oraz turystów na temat założeń do projektu pn. „Doposażenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Jaworzu”, planowanego do złożenia w konkursie nr RPSL.05.04.03-IZ.01-24-166/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 5. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów, Działanie 4. Ochrona różnorodności biologicznej, Poddziałanie 3. Ochrona różnorodności biologicznej – tryb pozakonkursowy.

Planowany zakres prac obejmuje:

  1. Ekspozycję i ochronę siedlisk i roślin cennych przyrodniczo, występujących na terenie Gminy Jaworze, 
  2. Budowę palisady z wykonaniem ciągów pieszych wraz z wyposażeniem ich w małą architekturę oraz gry plenerowe w celu zmniejszenia antropopresji obszarów cennych przyrodniczo,
  3. Usunięcie gatunków inwazyjnych i odtworzenie stanu pierwotnego tych siedlisk,
  4. Utworzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej mającej na celu budowanie świadomości ekologicznej mieszkańców regionu i turystów.

Szczegółowe informacje dotyczące zakresu działań przewidzianych w ramach projektu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Jaworze – w Wydziale Rozwoju i Inwestycji (tel. 33 828 66 44).

Ankiety prosimy składać w pokoju 104 bądź drogą elektroniczną na adres rhudziec@jaworze.pl w terminie do 10 września 2018r.

Dziękujemy bardzo tym wszystkim, którzy wzięli udział w badaniu ankietowym. W oparciu o Państwa opinie i sugestie sporządzona została analiza popytu projektu „Doposażenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Jaworzu”.  Zapraszamy Państwa do zapoznania się z treścią dokumentu.