Projekt rewitalizacji obszarów zdegradowanych polegać będzie na przebudowie budynku przy ulicy Zdrojowej 30 w Jaworzu celem utworzenia w nim Centrum Usług Społecznych. Przedsięwzięcie ma charakter inwestycyjny polegający na zleceniu niezbędnych prac budowlanych, remontowych i wykończeniowych, które pozwolą na użytkowanie obiektu przez społeczność zamieszkującą obszar zdegradowany. Ze względu na brak podobnej infrastruktury na terenie gminy nie są realizowane działania w zakresie usług społecznych. Inwestycja ta umożliwi prowadzenie działań zmierzających do minimalizacji zjawisk negatywnych oraz przywróceniu dawnego blasku zabytkowemu obiektowi, który usytuowany jest w centrum miejscowości o charakterze uzdrowiskowym. Dzięki modernizacji obiektu możliwa będzie realizacja projektu w ramach Poddziałania 9.2.2 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych RIT pn. :„Centrum Usług Społecznościowych w Jaworzu”.

Niniejszy projekt został wykazany w „Lokalnym Programie Rewitalizacji Gminy Jaworze na lata 2017-2023” na liście projektów podstawowych- Projekt nr.1- „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych poprzez przebudowę budynku przy ul. Zdrojowej 30 w Jaworzu wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia na Centrum Usług Społecznych”. Realizacja przedmiotowej inwestycji przyczyni się do osiągnięcia Celu głównego opisanego jako „włączenie mieszkańców i obszaru rewitalizowanego w główny nurt rozwojowy gminy Jaworze” i Celów szczegółowych:

1. Aktywizacja społeczna i zdrowotna oraz integracja międzypokoleniowa społeczności obszaru rewitalizacji,

3. Podniesienie jakości zabudowy i przestrzeni w obszarze rewitalizacji dla lepszej jakości życia i gospodarowania w obszarze.

Umowa o dofinansowanie projektu „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych poprzez przebudowę budynku przy ul. Zdrojowej 30 w Jaworzu wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia” nr UDA-RPSL.10.03.02-24-00D9/18-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa X „Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna”, Działanie 10.3. „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych”, Poddziałanie 10.3.2. „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – RIT”.

Wartość całkowita: 3 185 044,75 zł
Koszty kwalifikowane: 3 185 044,75 zł
Dofinansowanie ogółem: 3 018 466,91 zł
Dofinansowanie UE: 2 699 962,43 zł