Komisje stałe Rady Gminy Jaworze:


Komisja Rewizyjna

Skład Komisji:

 • Magdalena Krzemień – przewodnicząca Komisji
 • Tomasz Jurczyk
 • Jan Bożek
 • Agnieszka Wantulok
 • Edward Podstawny

Zakres działania Komisji:

 • opiniowanie sprawozdań z działalności finansowej gminy i występowanie do Rady z wnioskiem w sprawie udzielenia bądź nieudzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Jaworze
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez Radę w zakresie kontroli
 • kontrola działalności Wójta Gminy Jaworze oraz gminnych jednostek organizacyjnych w szczególności w zakresie:
  • wykonania uchwał Rady Gminy,
  • zgodności podejmowanych przez Wójta decyzji i działań z przepisami prawa,
  • realizacji spraw wynikających ze składanych przez radnych interpelacji i wniosków,
  • gospodarki finansowej i rzeczowej gminy
 • opiniowanie innych projektów uchwał i zarządzeń dotyczących spraw, w których wymagana jest opinia Komisji

Komisja Budżetu i Finansów 

Skład Komisji:

 • Dorota Mamorska – przewodnicząca Komisji
 • Jan Bathelt
 • Krzysztof Kleszcz
 • Roman Kruczek
 • Zbigniew Putek

Zakres działania Komisji:

Przedmiotem działania komisji są sprawy z zakresu budżetu gminy i gospodarki finansowej gminy, w tym przedsięwzięcia wpisane do wieloletniej perspektywy finansowej, oraz sprawy związane z działalnością gminnych spółek prawa handlowego i uczestnictwem gminy w związkach komunalnych lub powiatowogminnych, w tym w ramach funkcjonowania Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego.

Komisja Rozwoju Lokalnego

Skład Komisji:

 • Krzysztof Kleszcz – przewodniczący Komisji
 • Sławomir Tomala
 • Agnieszka Nieborak
 • Zbigniew Putek
 • Jadwiga Zabilska

Zakres działania Komisji:

Przedmiotem działania komisji są sprawy z zakresu inwestycji komunalnych, lokalnej infrastruktury gminnej, komunalizacji oraz mienia gminy i gospodarki nieruchomościami gminnymi, współpracy ze służbami, inspekcjami i strażami w zakresie zapewnienia ładu i porządku oraz bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy i systemu zarządzania kryzysowego, a także strategii rozwoju gminy.

Komisja Samorządu i Społeczeństwa Obywatelskiego

Skład Komisji:

 • Edward Podstawny – przewodniczący Komisji
 • Tomasz Gwóźdź
 • Tomasz Jurczyk
 • Magdalena Krzemień
 • Jadwiga Zabilska
 • Dorota Mamorska
 • Agnieszka Nieborak

Zakres działania Komisji:

Przedmiotem działania komisji są sprawy z zakresu funkcjonowania samorządu lokalnego Gminy Jaworze, współpracy lokalnej, regionalnej i zagranicznej, współpracy z organizacjami pozarządowymi, a także sprawy z zakresu edukacji i oświaty, zdrowia, polityki społecznej i programów prozdrowotnych, kultury i promocji, sportu, kultury fizycznej, turystyki i rekreacji, promocji gminy, dialogu międzypokoleniowego, w tym polityki senioralnej i młodzieżowej, spraw osób niepełnosprawnych oraz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, cyfrowego i informacyjnego.

Komisja Środowiska i Przestrzeni Publicznej

Skład Komisji:

 • Jan Bathelt– przewodniczący Komisji
 • Piotr Filipkowski
 • Jan Bożek
 • Sławomir Tomala
 • Roman Kruczek

Zakres działania Komisji:

Przedmiotem działania komisji są sprawy z zakresu rolnictwa, ochrony środowiska i lokalnej polityki ekologicznej, w tym edukacji środowiskowej mieszkańców, kanalizacji i gospodarki wodnej, zieleni gminnej i utrzymania czystości i porządku na terenie Jaworza oraz planowania przestrzennego i ochrony zabytków.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Skład Komisji:

 • Agnieszka Wantulok – przewodnicząca Komisji
 • Tomasz Gwóźdź
 • Piotr Filipkowski
 • Krzysztof Kleszcz
 • Magdalena Krzemień