Komisje stałe Rady Gminy Jaworze:


KOMISJA REWIZYJNA

Skład Komisji:

 • Magdalena KRZEMIEŃ – przewodnicząca Komisji
 • Tomasz JURCZYK – wiceprzewodniczący
 • Jan BOŻEK
 • Agnieszka KUKLA
 • Edward PODSTAWNY

Zakres działania Komisji:

 • opiniowanie sprawozdań z działalności finansowej gminy i występowanie do Rady z wnioskiem w sprawie udzielenia bądź nieudzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Jaworze
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez Radę w zakresie kontroli
 • kontrola działalności Wójta Gminy Jaworze oraz gminnych jednostek organizacyjnych w szczególności w zakresie:
  • wykonania uchwał Rady Gminy,
  • zgodności podejmowanych przez Wójta decyzji i działań z przepisami prawa,
  • realizacji spraw wynikających ze składanych przez radnych interpelacji i wniosków,
  • gospodarki finansowej i rzeczowej gminy
 • opiniowanie innych projektów uchwał i zarządzeń dotyczących spraw, w których wymagana jest opinia Komisji

KOMISJA BUDŻETU I FINANSÓW

Skład Komisji:

 • Dorota MAMORSKA – przewodnicząca Komisji
 • Jan BATHELT – wiceprzewodniczący
 • Krzysztof KLESZCZ
 • Roman KRUCZEK
 • Zbigniew PUTEK

Zakres działania Komisji:

Przedmiotem działania komisji są sprawy z zakresu budżetu gminy i gospodarki finansowej gminy, w tym przedsięwzięcia wpisane do wieloletniej perspektywy finansowej, oraz sprawy związane z działalnością gminnych spółek prawa handlowego i uczestnictwem gminy w związkach komunalnych lub powiatowogminnych, w tym w ramach funkcjonowania Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego.


KOMISJA ROZWOJU LOKALNEGO

Skład Komisji:

 • Krzysztof KLESZCZ – przewodniczący Komisji
 • Sławomir TOMALA – wiceprzewodniczący
 • Agnieszka NIEBORAK
 • Zbigniew PUTEK
 • Jadwiga ZABILSKA

Zakres działania Komisji:

Przedmiotem działania komisji są sprawy z zakresu inwestycji komunalnych, lokalnej infrastruktury gminnej, komunalizacji oraz mienia gminy i gospodarki nieruchomościami gminnymi, współpracy ze służbami, inspekcjami i strażami w zakresie zapewnienia ładu i porządku oraz bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy i systemu zarządzania kryzysowego, a także strategii rozwoju gminy.


KOMISJA SAMORZĄDU I SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

Skład Komisji:

 • Edward PODSTAWNY – przewodniczący Komisji
 • Tomasz GWÓŹDŹ – wiceprzewodniczący
 • Tomasz JURCZYK
 • Magdalena KRZEMIEŃ
 • Agnieszka KUKLA
 • Dorota MAMORSKA
 • Agnieszka NIEBORAK

Zakres działania Komisji:

Przedmiotem działania komisji są sprawy z zakresu funkcjonowania samorządu lokalnego Gminy Jaworze, współpracy lokalnej, regionalnej i zagranicznej, współpracy z organizacjami pozarządowymi, a także sprawy z zakresu edukacji i oświaty, zdrowia, polityki społecznej i programów prozdrowotnych, kultury i promocji, sportu, kultury fizycznej, turystyki i rekreacji, promocji gminy, dialogu międzypokoleniowego, w tym polityki senioralnej i młodzieżowej, spraw osób niepełnosprawnych oraz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, cyfrowego i informacyjnego.


ŚRODOWISKA I PRZESTRZENI PUBLICZNEJ

Skład Komisji:

 • Jan BATHELT – przewodniczący Komisji
 • Piotr FILIPKOWSKI – wiceprzewodniczący
 • Jan BOŻEK
 • Tomasz GWÓŹDŹ
 • Roman KRUCZEK

Zakres działania Komisji:

Przedmiotem działania komisji są sprawy z zakresu rolnictwa, ochrony środowiska i lokalnej polityki ekologicznej, w tym edukacji środowiskowej mieszkańców, kanalizacji i gospodarki wodnej, zieleni gminnej i utrzymania czystości i porządku na terenie Jaworza oraz planowania przestrzennego i ochrony zabytków.


KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

Skład Komisji:

 • Jadwiga ZABILSKA – przewodnicząca Komisji
 • Agnieszka KUKLA – wiceprzewodnicząca
 • Piotr FILIPKOWSKI
 • Sławomir TOMALA