Informujemy, że 1 lipca 2021 r. rusza punkt konsultacyjny rządowego programu „Czyste Powietrze”. Gmina Jaworze przystąpiła do porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach i uruchomiła punkt konsultacyjny. Punkt będzie czynny w każdy czwartek w godzinach od 700 do 1700 w budynku przy ul. Szkolnej 97 (Budynek „Pod Goruszką”). Zainteresowane osoby będą mogły uzyskać szczegółowe informacje na temat zasad udzielania dofinansowania przez WFOŚiGW.

Spotkanie organizacyjne z zainteresowanymi mieszkańcami Jaworza odbędzie się w budynku przy ul. Pod Harendą 2, 17 czerwca 2021 r. o godzinie 1600.

W ramach programu dofinansowane są przedsięwzięcia mające na celu ograniczenie lub uniknięcie niskiej emisji, związane z podnoszeniem efektywności energetycznej oraz wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w budynkach jednorodzinnych. Wnioskodawcami mogą być osoby fizyczne, które posiadają prawo własności lub będące współwłaścicielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego. Beneficjent może uzyskać dotację z programu z podziałem na poszczególne koszty, którymi mogą być: dokumentacja (np. audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, ekspertyzy); źródła ciepła, przyłącza, instalacje, wentylacja; ocieplenie przegród budowlanych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej. Dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia zarówno w trakcie realizacji, jak i zakończone (pod warunkiem poniesienia pierwszego kosztu maksymalnie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie). Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym. Szczegółowe informacje na temat Programu „Czyste powietrze” oraz aktualna dokumentacja obowiązująca od 15 maja 2020 r., wraz z instrukcją wypełnienia formularza wniosku o dofinansowanie, dostępna jest na „Portalu Beneficjenta”.