15 lipca 2024

Willa Relax – informacja

W ostatnich dniach mieszkańcy Jaworza zwrócili uwagę na inwestycję realizowaną przy ulicy Wrzosowej – na terenie, na którym usytuowana jest Willa Relax. Z informacji posiadanych przez Urząd Gminy Jaworze, Willa Relax zlokalizowana w Jaworzu przy końcu ulicy Wrzosowej nie jest objęta żadną formą ochrony zabytków w myśl ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Zgodnie z przepisami prawnymi, formami ochrony zabytków są: wpis do rejestru zabytków, wpis na Listę Skarbów Dziedzictwa, uznanie za pomnik historii, utworzenie parku kulturowego oraz ustalenia ochrony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo w decyzjach lokalizacyjnych lub budowlanych. Do rejestru wpisuje się zabytek nieruchomy na podstawie decyzji wydanej przez wojewódzkiego konserwatora zabytków z urzędu, bądź na wniosek właściciela zabytku nieruchomego lub użytkownika wieczystego gruntu, na którym znajduje się ten zabytek. Należy wskazać, że uchwalany w gminach „Program opieki nad zabytkami” nie jest formą ochrony zabytków. Jest dokumentem, który sporządza się zgodnie z wytycznymi wskazanymi w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami i ma za zadanie głownie wyznaczyć politykę samorządu w odniesieniu do lokalnego dziedzictwa. Program ten uchwalany jest przez radę gminy, a podstawą do jego sporządzenia jest gminna ewidencja zabytków. Taka ewidencja prowadzona jest przez wójta w formie zbioru kart adresowych zabytków nieruchomych z terenu miejscowości. W ewidencji zabytków powinny być ujęte: zabytki nieruchome wpisane do rejestru, inne zabytki nieruchome znajdujące się w wojewódzkiej ewidencji zabytków oraz inne zabytki nieruchome wyznaczone przez wójta w porozumieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków. Zaznaczyć należy, że do wójta gminy Jaworze nie wpłynęły żadne wnioski dotyczące wpisania Willi Relax do gminnej ewidencji zabytków od właściciela nieruchomości, mieszkańców, jednostek organizacyjnych czy też organizacji społecznych działających na terenie gminy. Jedyną postulowaną formą objęcia ochroną przedmiotowego budynku była propozycja zapisu w gminnej ewidencji zabytków, wskazana w „Gminnym Programie Opieki nad zabytkami dla Gminy Jaworze na lata 2016-2019”. Przedmiotowy budynek nie został jednak ujęty w gminnej ewidencji, ponieważ w ocenie wójta wpisanie ograniczyłoby prawo własności, bez zapewnienia właścicielowi nieruchomości gwarancji ochrony prawnej przed dokonaniem takiego ograniczenia. W konsekwencji mogłoby to doprowadzić do roszczeń finansowych właściciela terenu wobec gminy. Taka sytuacja dotyczy pięciu nieruchomości na terenie gminy. Sytuacja prawna znacząco zmieniła się po 11 maja 2023 roku, na skutek wyroku Trybunału Konstytucyjnego (sygn. akt P 12/18), wójt nie ma już możliwości wpisania budynku do gminnej ewidencji zabytków. Trybunał uznał wówczas, że art. 22 ust. 5 pkt 3 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (dający możliwość ujęcia budynku w gminnej ewidencji zabytków w uzgodnieniu z konserwatorem zabytków) został częściowo uznany za niezgodny z art. 64 ust. 1 i 2 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie z tym wyrokiem wymieniony przepis ustawy traci moc w zakresie, w jakim ogranicza prawo własności nieruchomości przez dopuszczenie ujęcia nieruchomości jako zabytku nieruchomego w gminnej ewidencji zabytków, bez zapewnienia właścicielowi gwarancji ochrony prawnej przed dokonaniem takiego ograniczenia. 21 czerwca 2024 roku wójt gminy Jaworze otrzymał decyzję Starosty Bielskiego zatwierdzającą projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany oraz jednocześnie udzielający pozwolenia na budowę dla inwestora obejmujący m.in. działki, na której stoi Willa Relax. Po otrzymaniu tej decyzji, wójt nie mógł podjąć żadnych czynności, ponieważ nie był stroną w postępowaniu (decyzje otrzymał jedynie do wiadomości). Ponadto z otrzymanej decyzji nie wynika, że budynek ma zostać rozebrany – w decyzji wskazano, że prace będą obejmować „rozbudowę i przebudowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą”. Z decyzją można się zapoznać na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego. Wójt gminy Jaworze, po otrzymaniu informacji o planowanej inwestycji, spotkała się kilkukrotnie w Urzędzie Gminy z obecnym właścicielem terenu. W trakcie rozmów ustalono, że na terenie nieruchomości, po zakończonych pracach, zamontowana zostanie tablica informacyjna o historii budynku i pierwotnym właścicielu Willi Relax.

Czytaj więcej

12 lipca 2024

Centrum Usług Społecznych – podpisanie umowy na modernizację budynku

W czwartek podpisano kolejną, kluczową dla gminy umowę, która dotyczy wykonania modernizacji części budynku nr 85 przy ul. Zdrojowej w Jaworzu na potrzeby Centrum Usług Społecznych. Budynek składa się z dwóch, niezależnych od siebie części. Inwestycją objęty jest fragment od strony wschodniej. Prace obejmować będzie: termomodernizację wraz nową kolorystyką elewacji, zmianę sposobu użytkowania z funkcji biurowej na Centrum Usług Społecznych, przebudowę i remont parteru oraz poddasza, wymianę wszystkich instalacji wewnętrznych. Inwestycję realizować będzie firma „Beskid” nr VI Spółka z o.o. z Bielska-Białej, która wygrała ogłoszony przez gminę przetarg. Koszt przeprowadzenia prac wynosi nieco ponad 1 mln zł, w tym ponad 600 tys. zł to dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Prace powinny zostać planowo zakończone do 30 listopada 2024 r. Podpisy pod umową oficjalnie złożyli: Anna Skotnicka-Nędzka, wójt gminy Jaworze oraz Henryk Okruch, prezes zarządu spółki. – Remont budynku przyniesie wiele korzyści dla jaworzańskiej społeczności. Przede wszystkim odnowiony obiekt stanie się sercem nowo powstałego „Centrum Usług Społecznych”. Podniesienie standardu lokalowego, to także wyższa jakość usług. Będzie to przestrzeń, w której każdy mieszkaniec znajdzie potrzebną pomoc i wsparcie z szerokim wachlarzem usług dla osób w różnym wieku i o różnych potrzebach – powiedziała Anna Skotnicka-Nędzka po podpisaniu umowy. Głównym celem powstającego Centrum Usług Społecznościowych jest integracja i wsparcie lokalnej społeczności. Centrum ma służyć jako miejsce, gdzie mieszkańcy będą mogli uzyskać pomoc w rozwiązywaniu problemów życiowych. Projekt skierowany jest w głównej mierze dla osób starszych, rodzin z dziećmi, osób niepełnosprawnych oraz osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Centra Usług Społecznych to wyspecjalizowane jednostki organizacyjne gmin. Do tej pory, w kilkudziesięciu funkcjonujących tego typu miejscach w kraju, mieszkańcy mogą liczyć na fachowe doradztwo z zakresu ochrony zdrowia, pomoc społeczną czy liczne formy wsparcia edukacyjnego. Warto podkreślić, że indywidualną (i w pełni darmową) pomoc w takim miejscu otrzyma każdy mieszkaniec gminy Jaworze. Zadanie inwestycyjne pn. „CUS – nowe spojrzenie na usługi społeczne – modernizacja budynku nr 85 przy ul. Zdrojowej w Jaworzu” dofinansowane jest w ramach Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027 (Europejski Fundusz Społeczny+) dla Priorytetu: FESL.07.00 – Fundusze Europejskie dla społeczeństwa, dla działania: FESL.07.05 – Strategiczne projekty dla obszaru usług społecznych.

Czytaj więcej

10 lipca 2024

III Jaworzańskie Spotkanie z Muzyką Kameralną

W ciepłe, niedzielne popołudnie na scenie sali „Pod Goruszką”, odbyło się III Jaworzańskie Spotkanie z Muzyką Kameralną. Wydarzenie przyciągnęło miłośników muzyki nie tylko z Jaworza, oferując niepowtarzalne doświadczenia muzyczne oraz możliwość obcowania z klasycznymi dziełami w kameralnej atmosferze. Koncert otworzyła dr Anna Klinik – prezes zarządu stowarzyszenia, witając muzyków, publiczność oraz zaproszonych gości. Program koncertu był starannie dobrany, aby zaprezentować różnorodność i bogactwo muzyki kameralnej. Kierownictwo artystyczne nad repertuarem objął dr Wojciech Golec, co zagwarantowało najwyższy poziom uczty muzycznej. Każdy utwór był wykonany z niezwykłą precyzją i pasją, co zyskało uznanie publiczności. Jako pierwszy wystąpił Kwartet Puzonowy „Tromboys” w składzie: Antonii Giza, Tymon Okolus, Patryk Broda oraz Karol Gańczarczyk – uczniów Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. S. Moniuszki w Bielsku-Białej. Koncert pod kierownictwem prof. dra hab. Zdzisława Solarczyka porwał słuchaczy swoim pełnym energii brzmieniem. Następnie na scenie pojawił się duet młodych gitarzystek. Sonia Gallino i Milena Wojtyłko to uczennice bielskiego „muzyka”, których nauczycielem prowadzącym jest mgr Marcin Szermański. W drugiej części koncertu, publiczność miała okazję wysłuchać utworów w wykonaniu wybitnych muzyków – dra Wojciecha Golca, dra hab. Piotra Chołołowicza oraz dra Marcina Jabłońskiego. To wyjątkowe trio akordeonowe, którego współpraca pozwoliła osiągnąć niepowtarzalne efekty instrumentalnego brzmienia. Prawdziwa wirtuozeria akordeonowa. Sala koncertowa wypełniona była po brzegi, a publiczność z uwagą śledziła każdy dźwięk wydobywający się z instrumentów. Po każdym utworze artystów nagradzano gromkimi brawami. – Organizowanie takich koncertów ma ogromne znaczenie dla lokalnej społeczności. Daje możliwość obcowania z wysokiej klasy muzyką, która często jest trudno dostępna w małych miejscowościach. Wydarzenia takie jak to promują kulturę i edukację muzyczną, a także wspierają młodych artystów, dając im platformę do prezentowania swoich umiejętności. Jestem zaszczycona, że mogę dzisiaj być wśród publiczności i cieszyć się dźwiękami wydobywanymi z instrumentów wybitnych artystów. Dziękuję muzykom za tę ucztę dla ducha, dziękuję zarządowi stowarzyszenia za ich zaproszenie i organizację tego koncertu – powiedziała Anna Skotnicka-Nędzka. Koncert muzyka kameralnej zorganizowany został przez Stowarzyszenie Wsparcia Społecznego „Feniks” pod honorowym patronatem Wójt Gminy Jaworze oraz Dziekana Wydziału Sztuki i Nauki o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego dr hab. Katarzyny Marcol. III Jaworzańskie Spotkanie z Muzyką Kameralną - zadanie publiczne realizowane przez Stowarzyszenie Wsparcia Społecznego "Feniks" w Jaworzu, finansowane ze środków budżetu Gminy Jaworze.

Czytaj więcej

08 lipca 2024

Rodzicielstwo zastępcze: klucz do nowego początku

Rodzicielstwo zastępcze jest formą opieki nad dziećmi, które z różnych powodów nie mogą wychowywać się w swoich biologicznych rodzinach. To wyjątkowa rola, która wymaga od rodziców zastępczych nie tylko ogromnej empatii i cierpliwości, ale również odpowiednich umiejętności i wiedzy. Główne zadanie rodzin zastępczych polega na zapewnieniu dzieciom bezpiecznego i stabilnego środowiska, w którym otoczone miłością mogą się rozwijać i leczyć doznane w przeszłości traumy. Dlaczego rodzicielstwo zastępcze jest potrzebne? Dzieci trafiają do rodzin zastępczych z różnych powodów, takich jak: zaniedbanie, przemoc domowa, problemy zdrowotne rodziców biologicznych, czy inne sytuacje kryzysowe. Chodzi o tymczasowe zapewnienie im opieki. W tym czasie rodzice biologiczni mają szansę rozwiązać swoje problemy stwarzając warunki do powrotu syna lub córki. W niektórych przypadkach sytuacja ta może prowadzić do adopcji, jeśli powrót dziecka do rodziny biologicznej nie jest możliwy. Kto może zostać rodzicem zastępczym? Rodzicem zastępczym może zostać każda osoba lub para, która spełnia określone kryteria i przejdzie odpowiednie szkolenie oraz proces kwalifikacyjny. Ważne cechy potencjalnych rodziców zastępczych to: Empatia i wrażliwość: Zrozumienie i zdolność do współczucia dzieciom, które doświadczyły trudnych sytuacji. Cierpliwość: Umiejętność radzenia sobie z trudnymi zachowaniami i emocjami dzieci. Stabilność emocjonalna i finansowa: Zapewnienie stabilnego i bezpiecznego środowiska. Gotowość do współpracy: Umiejętność współpracy z instytucjami, terapeutami i rodzicami biologicznymi dziecka. Wsparcie dla rodzin zastępczych Rodziny zastępcze nie są pozostawione samym sobie. Istnieje wiele form wsparcia, które pomagają im w codziennych wyzwaniach. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku-Białej oferuje szkolenia, wsparcie psychologiczne, grupy wsparcia i pomoc finansową. Współpraca z psychologami, pedagogami, terapeutami i pracownikami socjalnymi jest kluczowa dla sukcesu rodzicielstwa zastępczego. Podsumowanie Rodzicielstwo zastępcze to niezwykle ważna i potrzebna forma opieki, która daje dzieciom szansę na nowy początek. To wyzwanie dla rodziców zastępczych, które przynosi ogromną radość i satysfakcję. Obserwowanie postępów podopiecznego, jego uśmiechu i powrotu do normalnego życia jest jedną z największych nagród dla opiekunów. W powiecie bielskim są obecnie 142 rodziny zastępcze, w tym rodzinne domy dziecka.  Każdą osobę lub rodzinę, która zastanawia się nad stworzeniem rodziny zastępczej lub jest w stanie w jakikolwiek inny sposób zaangażować się w pomoc dzieciom serdecznie zapraszamy do kontaktu. Możemy spotkać się np. na… pikniku! W okresie wakacyjnym można nas spotkać na następujących wydarzeniach kulturalnych: 13 lipca – Jakubowe Święto w Szczyrku 21 lipca – Dni Powiatu Bielskiego w Jasienicy 10 sierpnia – Święto Karpia Polskiego w Kaniowie 24 sierpnia – Dni Czechowic-Dziedzic 25 sierpnia – Pożegnanie lata w Wilamowicach 14 września – Rajd rowerowy w Buczkowicach Może to właśnie na Was czekamy!

Czytaj więcej

04 lipca 2024

Jaworzański Dzień Seniora

Już po raz dwudziesty drugi w Jaworzu odbyło się spotkanie najstarszych mieszkańców naszej gminy. 27 czerwca 2024 r. jaworzańscy seniorzy zasiedli przy wspólnym stole z Anną Skotnicką-Nędzką - wójt gminy Jaworze i Agnieszką Nieborak - przewodniczącą Rady Gminy Jaworze oraz radnymi. Uroczystość zorganizował Ośrodek Promocji Gminy Jaworze przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz Szkołą Podstawową nr 1 w Jaworzu. Dzięki zaangażowaniu wielu osób udało się stworzyć atmosferę pełną ciepła, radości i wzajemnego szacunku. Spotkanie prowadziła Dorota Sacher-Wejster - kierownik jaworzańskiego GOPS-u. Zgromadzonych gości przywitała wójt Anna Skotnicka-Nędzka, podkreślając znaczenie seniorów w życiu społecznym: „To dla mnie zaszczyt i przyjemność móc spotkać się z Wami w tym wyjątkowym dniu, który jest wyrazem naszego szacunku i wdzięczności za Wasz wkład w rozwój naszej gminy. W dzisiejszym, dynamicznie zmieniającym się świecie, Wasza obecność i rady są dla nas niezwykle cenne. Jesteście nie tylko świadkami historii, ale także inspiracją dla młodszych pokoleń, które uczą się od Was odpowiedzialności, pracowitości i solidarności”. Podczas spotkania nie zabrakło strawy dla ducha i ciała. Przygotowany został słodki poczęstunek, a przewodnicząca Rady Gminy Agnieszka Nieborak wzniosła symboliczny toast sokiem pomarańczowym. O oprawę muzyczną zadbał wspaniały zespół Art Royal Music, w składzie: Agnieszka Golik oraz Adam Kobierski. Duet zaprezentował utwory z lat 60, 70 i 80-tych, porywając zgromadzonych do śpiewu i wspólnej zabawy. „Jaworzański Dzień Seniora” po raz kolejny już stanowi autentyczne potwierdzenie, że seniorzy są nieocenioną częścią społeczności, a ich doświadczenie i mądrość stanowią fundament, na którym można budować lepszą przyszłość.

Czytaj więcej

04 lipca 2024

Wakacje z biblioteką

Pierwszy tydzień wakacji w Gminnej Bibliotece Publicznej w Jaworzu upłynął pracowicie, radośnie i twórczo, a to za sprawą cyklu spotkań„Z wakacyjną przygodą w Bibliotece” dedykowanych dzieciom w wieku 7-12 lat. Wakacje z biblioteką wpisały się na stałe w kalendarz wydarzeń bibliotecznych i są organizowane już od wielu lat. Tegoroczna edycja miała charakter edukacyjno-twórczo- rozrywkowy, a każde spotkanie obejmowało inną tematykę. Nowością były zajęcia „W świecie biologii i eksperymentów” podczas których dzieci miały możliwość oglądania pod mikroskopem próbek mikroflory i różnych preparatów biologicznych. Gry, zabawy, łamigłówki to stały element wakacyjnych spotkań, wszelkie rozrywki umysłowe przyjmowane są przez dzieci z entuzjazmem równie wielkim jak i zabawy ruchowe, szczególnie w plenerze. Nie zabrakło również pogadanek historycznych, jak to bywało w świecie rycerskim, kim byli rycerze i jakie atrybuty posiadali. Jak na wakacyjne przygody przystało, uczestnicy wcielili się również w mieszkańców wioski indiańskiej, zbudowali wigwam, wytwarzali ozdoby z koralików i piór oraz poznawali książkowych bohaterów indiańskich opowieści. W cyklu spotkań łącznie wzięło udział ponad siedemdziesiąt dzieci. Zajęcia w bibliotece są bezpłatne i dedykowane czytelnikom biblioteki.

Czytaj więcej

04 lipca 2024

Podsumowanie roku artystycznego 2023/2024

W Galerii Sztuki na Zdrojowej w Jaworzu, odbyła się wystawa rysunku i malarstwa oraz rękodzieła dzieci i młodzieży, uczęszczających do galerii na zajęcia plastyczne w roku szkolnym 2023/24. Wydarzenie to było podsumowaniem całorocznej pracy twórczej grup plastycznych MALI ARTYŚCI i DOLINA KREATYWNOŚCI - prowadzonych przez Paulinę Żak, IMPRESJA, ŚWIATŁOCIEŃ oraz KONTRAST - prowadzonych przez Anetę Kwaśną oraz grupy RĘKODZIEŁO prowadzonej przez Urszulę Marczak. Wernisaż otworzyła dyrektor Ośrodka Promocji Gminy Jaworze Jolanta Witkowska, która przywitała uczniów, rodziców i licznie zgromadzonych gości. W wydarzeniu wzięły udział Anna Skotnicka-Nędzka, wójt gminy Jaworze oraz Agnieszka Nieborak, przewodnicząca Rady Gminy Jaworze. Rok artystyczny 2023/2024 był pełen kreatywności, zaangażowania i nieocenionych doświadczeń dla młodych artystów specjalizujących się w rysunku, malarstwie i rękodziele. Ich prace nie tylko zachwyciły widzów, ale także udowodniły, że młode pokolenie ma ogromny potencjał twórczy i chęć do rozwijania swoich talentów. Z pewnością warto śledzić dalsze losy tych młodych artystów, którzy już teraz pokazują, że mają wiele do zaoferowania w świecie sztuki.

Czytaj więcej

02 lipca 2024

Odbiór odpadów remontowo-budowlanych

W związku z pojawiającymi się problemami przy odbiorze odpadów remontowo-budowlanych, przypominamy, że odpady w workach typu big-bag powinny być przygotowane do odbioru przed nieruchomością, tak aby był możliwy bezpieczny odbiór. Odbiór odpadów remontowo-budowlanych odbywa się przy pomocy samochodu ze specjalnym podnośnikiem typu HDS tzw. żuraw przeładunkowy. Przy pracy z HDS należy zadbać o dobre wypoziomowanie pojazdu oraz jego ustawienie w dobrze przygotowanym miejscu. Należy uwzględnić maksymalne dopuszczalne pochylenie żurawia HDS. Konieczne jest przygotowanie wytrzymałego podłoża, na którym dźwig HDS ma być ustawiony podczas pracy. Jeżeli podłoże jest nierówne lub miękkie, wówczas pojazd nie będzie stabilny. Wobec powyższego odpady remontowo-budowlane będą odbierane wyłącznie sprzed nieruchomości, tak aby firma świadcząca usługi odbioru odpadów komunalnych działała zgodnie z przepisami prawa.

Czytaj więcej

26 czerwca 2024

Ul. Podgórska – prace drogowe, utrudnienia w ruchu

W związku z rozpoczęciem prac budowlanych przebudowy fragmentu drogi wraz z przebudową mostu drogowego na ul. Podgórskiej informujemy, że od najbliższego czwartku 27 czerwca br wystąpią utrudnienia w ruchu drogowym na ww odcinku drogi. Powyższy odcinek drogi będzie zamknięty. Wobec powyższego na czas zamknięcia odcinka drogi zostanie wprowadzona zmiana organizacji ruchu i objazdy. Jednocześnie przedmiotowy odcinek drogi zostanie zamknięty dla obsługi ruchu pieszych. Zarazem zapewnia się dojście do przyległych posesji (w szczególności ul. Podgórska 190-200). Z uwagi na brak możliwości budowy kładki tymczasowej dojście ruchu pieszych będzie odbywać się poprzez ul. Leszczynową. Za utrudnienia przepraszamy. Zakres prac realizowany jest w oparciu o zadanie pn.: „Budowa parkingu wraz z przebudową dróg: powiatowej (Wapienicka) i gminnej (Zdrojowa) oraz przebudową mostu (Podgórska) w celu przeciwdziałania powodziom”, które uzyskało dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Czytaj więcej

26 czerwca 2024

Dyżury ekodoradcy w lipcu i sierpniu

Informujemy, że konsultacje z ekodoradcą będą prowadzone w godz. od 7:30 do 11:00 w dniach:12 lipca26 lipca9 sierpnia23 sierpniaProsimy o wcześniejszą rejestrację na spotkanie z ekodoradcą w każdy poniedziałek w godz. 7:30 do 15:30 pod numerami 535 880 499, 535 667 919,  535 884 498Konsultacje telefoniczne w każdy poniedziałek pod wyżej wymienionymi numerami.Punkt konsultacyjny:ul. Pod Harendą 243-384 Jaworze

Czytaj więcej