1. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne (np. nieodebranie odpadów w terminie) właściciele nieruchomości mogą zgłaszać niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od zaistnienia zdarzenia.

Zgłoszenia, o których mowa powyżej można składać do Urzędu Gminy Jaworze - Wydział Mienia i Gospodarki Komunalnej w formie zgłoszenia telefonicznego, mailowego, pisemnego lub osobistego, z podaniem adresu nieruchomości i jej właściciela.

Wydział Mienia i Gospodarki Komunalnej
tel. (33) 828 66 45, (33) 828 66 40, (33) 828 66 00,
e-mail: sekretariat@jaworze.pl

2. Za ewentualne uszkodzenia mienia (np. uszkodzenia pojemników) oraz szkody wyrządzone osobom trzecim pełną odpowiedzialność ponosi P.H.U. OPERATUS Marian Krajewski.

Przypadki wystąpienia jakichkolwiek zniszczeń właściciele nieruchomości mogą zgłaszać bezpośrednio do biura P.H.U. OPERATUS Marian Krajewski drogą mailową, pisemną lub osobistą z dołączoną dokumentacją fotograficzną oraz podaniem adresu nieruchomości i jej właściciela.

Zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jaworze z dnia 14 lipca 2016 r. (§7 ust. 4) pojemniki przeznaczone do odbioru odpadów winny spełniać normę PN-EN 840-1. W związku z tym odbiór odpadów z pojemników niespełniających tych norm odbywać się będzie na wyłączną odpowiedzialność ich właściciela. Więcej informacji o pojemnikach na stronie P.H.U. OPERATUS.

P.H.U. OPERATUS
Tel. (33) 816 84 82, 603 658 658,
e-mail: biuro@operatus.pl