Alarm o klęskach żywiołowych i zagrożeniach środowiska

po usłyszeniu sygnału alarmu o klęskach żywiołowych i zagrożeniach środowiska należy:

 • zachowywać się spokojnie, przeciwdziałać panice i lękowi, ściśle wykonywać zarządzenia służb porządkowych, stosować się do zaleceń i informacji przekazywanych w komunikatach;
 • nie zbliżać się do rejonu objętego klęską żywiołową i zagrożeniem środowiska.

Przebywając na otwartym terenie: opuścić zagrożony rejon stosując się do poleceń zawartych w komunikatach przekazywanych przez ruchome środki nagłaśniające.

Przebywając w pomieszczeniach: włączyć odbiornik radiowy lub telewizyjny na jedno z pasm lokalnych, zastosować się do przekazywanych komunikatów i poleceń.

Alarm powietrzny

po usłyszeniu sygnału alarmu powietrznego należy działać szybko, ale rozważnie i bez paniki. Osoby znajdujące się w domu powinny:

 • ubrać się, zabrać dokumenty osobiste,zapas żywności, indywidualne środki ochrony, przed skażeniami,środki opatrunkowe oraz w miarę potrzeb i możliwości latarkę elektryczną , koc, odbiornik radiowy z zakresem fal UKF itp.;
 • wyłączyć wszystkie urządzenia elektryczne i gazowe oraz wygasić ogień w piecu;
 • zamknąć okna i zabezpieczyć mieszkanie;
 • zawiadomić o alarmie sąsiadów;
 • pośpiesznie udać się do najbliższego schronu lub ukrycia.

Prowadzący pojazdy mechaniczne po usłyszeniu sygnału alarmu powietrznego winni zatrzymać się. pojazdy należy ustawić tak, aby nie blokowały ciągów komunikacyjnych i wejść do oznakowanego ukryć. Obsługa, które z jakichkolwiek przyczyn nie zdążył udać się do budowli ochronnych, ukryć winny się w zagłębieniach terenu lub za innymi trwałymi osłonami.

Uprzedzenie o zagrożeniu skażeniami i zakażeniami

po usłyszeniu uprzedzenie o zagrożeniu skażeniami lub zakażeniami należy:

 • sprawdzić posiadane środki indywidualnej ochrony;
 • sprawdzić zabezpieczenia posiadanych zapasów żywności, wody i paszy;
 • sprawdzić szczelność pomieszczeń dla ludzi i zwierząt;
 • jeśli nie ma innych zaleceń, udać się do pomieszczeń ochronnych (ukryć);
 • przestrzegać ogłaszanych zarządzeń oraz wykonywać polecenia organów i służb OC.

Alarm o skażeniach

po usłyszeniu sygnału alarmu o skażeniach należy:

 • nie zbliżać się do rejonu awarii;
 • zachowywać się spokojnie, przeciwdziałać panice i lękowi, ściśle wykonywać zarządzenia służb porządkowych, stosować się do zaleceń i informacji przekazywanych w komunikatach, głównie za pośrednictwem środków nagłaśniających umieszczonych na pojazdach.

Przebywając w terenie otwartym należy:

 • zwrócić uwagę na kierunek wiatru (obserwować unoszące się dymy, pary);
 • opuścić zagrożony rejon (prostopadle do kierunku wiatru) stosując się do poleceń zawartych w komunikatach przekazywanych przez ruchome środki nagłaśniające;
 • udać się do najbliższych budynków mieszkalnych lub publicznych.

Osoby przebywające w pomieszczeniach, które z jakichkolwiek przyczyn przed wystąpieniem skażeń nie zdążyły wyjść z rejonu zagrożenia powinny:

 • włączyć odbiornik radiowy lub telewizyjny na jedno z pasm lokalnych, zastosować się do przekazywanych komunikatów i poleceń;
 • pozostać w pomieszczeniach, zamknąć i uszczelnić dostępnymi materiałami drzwi, okna i otwory wentylacyjne, przebywać w miarę możliwości w środkowych pomieszczaniach;
 • osoby wyposażone w maski przeciwgazowe zakładają je; do chwili odwołania alarmu lub zarządzenia ewakuacji nie opuszczać uszczelnionych pomieszczeń, nie przebywać w pobliżu okien i innych otworów wentylacyjnych;
 • powstrzymać się od spożywanie posiłków, palenia tytoniu oraz prac wymagających wysiłku a więc dużego zapotrzebowania na tlen;
 • wyłączyć wszystkie urządzenia elektryczne (oprócz radia i telewizora), wygasić wszystkie źródła otwartego ognia;
 • do ochrony dróg oddechowych stosować zwilżoną w wodzie lub w wodnym roztworze sody oczyszczonej chusteczkę, tampony z gazy ręcznik itp.

Przebywając w obiektach użyteczności publicznej stosować się do poleceń administratora (właściciela) obiektu.

Odwołanie alarmu

po usłyszeniu sygnału odwołania alarmu należy:

 • opuścić schron (ukrycie);
 • w przypadku wystąpienia skażeń poddać się zabiegom sanitarnym;
 • przeprowadzić dezaktywację (w przypadku skażeń promieniotwórczych) lub odkażania (w przypadku skażeń chemicznych) żywności, sprzętu, zwierząt gospodarskich, paszy oraz pozostałego mienia;
 • przewietrzyć dokładnie wszystkie pomieszczenia;
 • przeprowadzić dezaktywację lub odkażanie odzieży, w której wykonywano wymienione uprzednio zabiegi, poddać się ponownie zabiegom sanitarnym;
 • stosować się ściśle do poleceń organów i służb obrony cywilnej;
 • w przypadku zakażenia biologicznego stosować się ściśle do zasad profilaktyki przeciwepidemicznej, ustalonych przez jednostki służby zdrowia.