W przypadku konieczności udzielenia natychmiastowej pomocy, w zależności od rodzaju występującego zagrożenia, należy niezwłocznie powiadomić:

Telefon alarmowy   tel. 112
Pogotowie Ratunkowe   tel. 999
Państwową Straż Pożarną   tel. 998 lub 112
Policję   tel. 997
Pogotowie Ciepłownicze   tel. 993
Pogotowie Wodociągowe   tel. 994
Pogotowie Gazownicze   tel. 992
Pogotowie Energetyczne   tel. 991
Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe   tel. 985


Pogotowie Ratunkowe (Państwowe Ratownictwo Medyczne)

  • ratowanie osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowia, polegającego na nagłym lub przewidywanym w krótkim czasie pojawianiu się objawów pogarszania zdrowia, którego bezpośrednim następstwem może być poważne uszkodzenie ciała lub utrata życia, wymagający podjęcia natychmiastowych medycznych czynności ratunkowych.

Państwowa Straż Pożarna

  • ratowanie ludzi i zwierząt przed skutkami zagrożenia pożarowego;
  • ratowanie życia ludzi i zwierząt zagrożonych awarią techniczną;
  • ratowanie życia ludzi i zwierząt zagrożonych skażeniem substancją niebezpieczną.

Policja

  • ochrona życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi zamachami naruszającymi te dobra;
  • ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym zapewnienie spokoju w miejscach publicznych oraz w środkach publicznego transportu i komunikacji publicznej;
  • nadzór nad bezpieczeństwem w ruchu drogowym i na wodach przeznaczonych do powszechnego korzystania.