Dotacje do wymiany pieców

Informujemy, że w latach 2022-2024 realizowany jest Program ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Jaworze na lata 2022-2024. Program realizowany jest w III etapach (etap I - 2022 r., etap II - 2023 r., etap III - 2024 r.).

Planowane założenia programu:

 • Wymiana 64 szt. (etap I - 2022 r. – 22 szt., etap II - 2023 r. – 20 szt., etap III - 2024 r. – 20 szt.,) starych niskosprawnych kotłów na paliwo stałe (węgiel, drewno) w budynkach mieszkalnych, na kotły gazowe.
 • W pierwszej kolejności dotacje będą udzielane do wymiany niskosprawnych kotłów zasypowych bez podajnika na paliwo stałe (węgiel, drewno) oraz określonych w uchwale nr V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (uchwale antysmogowej) tj. eksploatowanych powyżej 10 lat lub nie posiadających tabliczki znamionowej.

Zgodnie z „uchwałą antysmogową” kotły takie powinny być wymienione do 1 stycznia 2022 r.

Co należy zrobić aby otrzymać dotacje?

 • Być właścicielem/użytkownikiem budynku mieszkalnego położnego na terenie Gminy Jaworze.
 • Poprawnie wypełnioną deklarację udziału w oryginale:
  • złożyć w Urzędzie Gminy Jaworze w godzinach pracy Urzędu lub
  • wysłać Pocztą na adres: Urząd Gminy Jaworze, ul. Zdrojowa 82, 43-384 Jaworze lub
  • wysłać w formie skanu na adres: pone@jaworze.pl (oryginał deklaracji należy dostarczyć w przypadku zakwalifikowania się do udziału w programie przed podpisaniem umowy)
 • Zostać zakwalifikowany do udziału w programie.

Uwaga!

 • Dotacje nie będą udzielone właścicielom/administratorom budynków wielorodzinnych /bloków/ oraz budynków niemieszkalnych.
 • O zakwalifikowaniu do programu oraz kolejności przyznania dotacji decyduje kolejność złożonych deklaracji oraz posiadanie do wymiany kotła, eksploatowanego powyżej 10 lat lub nie posiadającego tabliczki znamionowej, zgodnie z uchwałą nr V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (uchwała antysmogowa).
 • Warunkiem realizacji programu jest pozyskanie środków zewnętrznych przez Gminę Jaworze.
 • Ilość planowanych do wymiany kotłów może ulec zmianie. Będzie ona uzależniona od ilości złożonych deklaracji udziału w programie.
 • Planowana wysokość dotacji będzie uzależniona od ilości złożonych deklaracji udziału w programie.
 • Właściciel budynku mieszkalnego może przystąpić do wymiany kotła dopiero po podpisaniu umowy z Gminą Jaworze.
 • Warunkiem realizacji programu jest pozyskanie środków zewnętrznych przez Gminę Jaworze.

Informacja o naborze na 2024 rok

Urząd Gminy Jaworze informuje, że w 2024 r. będzie możliwość otrzymania dotacji w wysokości do 7 000,00 zł do planowanej wymiany kotłów na paliwo stałe (węgiel, drewno) na kotły gazowe.

Deklaracje do wymiany kotłów należy:

 • złożyć w Urzędzie Gminy Jaworze w godzinach pracy Urzędu lub,
 • wysłać Pocztą na adres: Urząd Gminy Jaworze, ul. Zdrojowa 82, 43-384 Jaworze lub,
 • wysłać w formie skanu na adres: pone@jaworze.pl (oryginał deklaracji należy dostarczyć w przypadku zakwalifikowania się do udziału w programie przed podpisaniem umowy)

w terminie od 1.12.2023 r. do 31 stycznia 2024 r.

Dodatkowe informacje dotyczące wysokości i zasad otrzymania dotacji oraz terminu wymiany kotła (w tym pobrać deklaracje udziału w programie) można uzyskać w poniższych załącznikach, w Urzędzie Gminy Jaworze w godzinach pracy urzędu, I piętro, pok. 106 lub 111, telefonicznie pod nr telefonów 33 828 66 49 lub 33 828 66 40.

Uwaga!

 • Dotacja zostanie przyznana po podpisaniu umowy z Gminą Jaworze oraz spełnieniu warunków określonych w Regulaminie w sprawie zasad i trybu postępowania w sprawie udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji z zakresu modernizacji źródeł ciepła.
 • Właściciel budynku mieszkalnego może przystąpić do wymiany kotła dopiero po podpisaniu umowy z Gminą Jaworze.

Przypominamy, że instalacje dostarczające ciepło do systemu centralnego ogrzewania (kotły) w zależności od wieku na dzień 1.09.2017 r., zgodnie z  zapisami uchwały antysmogowej powinny być wymienione:

 • do 31.12.2021 r. gdy wiek kotła jest powyżej 10 lat (2006 r. i starsze) oraz dla instalacji bez tabliczek znamionowych,
 • do 31.12.2023 r. gdy wiek kotła jest w przedziale od 5 do 10 lat (od 2007 r. do  2012 r.),
 • do 31.12.2025 r. gdy wiek kotła jest poniżej 5 lat (od 2013 r. do 31.08.2017 r.),
 • do 31.12.2027 r. gdy kocioł jest klasy 3 lub 4 wg Normy PN-EN 303-5:2012.

Niestosowanie się do tych zasad może skutkować nałożeniem kary grzywny.