Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina podsumowuje 5 lat wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju, w przeciągu których zrealizowane zostały 4 projekty współpracy objęte priorytetem 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze 2014-2020”. Były to:

  1. Wsparcie aktywności i kompetencji mieszkańców śródlądowych obszarów rybackich” (projekt szkoleniowy);
  2. „Aktywizacja i integracja społeczności lokalnej poprzez organizację wyjazdów studyjnych oraz udział w konferencji rybackiej” (projekt międzynarodowy);
  3. Aktywizacja i integracja społeczności lokalnej oraz promocja obszarów rybackich poprzez organizację wyjazdów studyjnych oraz wydanie publikacji promującej obszary zależne od rybactwa (projekt międzynarodowy);
  4. Projekt współpracy międzyregionalnej „Złota Łuska”.

Projekty szkoleniowe miały na celu zwiększenie aktywności i kompetencji mieszkańców, w szczególności branży rybackiej, poprzez udział przedstawicieli LGR w szkoleniach i wyjazdach studyjnych. W ramach projektu uczestnicy wzięli udział w szkoleniach z zakresu „Profilaktyki w hodowli ryb”, „Wzorcowego gospodarstwa rybackiego”, „Innowacyjnych metod wylęgarniczych ryb łososiowatych, systemów recyrkulacji wody w produkcji ryb łososiowatych” itp. oraz w wizytach studyjnych. Działanie te przyczyniły się bezpośrednio do pogłębienia wiedzy osób z sektora rybackiego.

Idea realizacji partnerskich projektów współpracy międzyregionalnej wynikała ze zdiagnozowanych potrzeb w zakresie popularyzacji spożycia ryb słodkowodnych oraz realizacji działań na rzecz zachowania tradycji lokalnych, a szczególnie tradycji związanych z rybactwem. W związku z tym zrealizowano projekty, które pozwoliły na nawiązanie współpracy międzyregionalnej mającej na celu promocję rodzimych produktów w postaci ryb słodkowodnych. Idea realizacji tego typu projektów wynikała z zapotrzebowania w zakresie wymiany doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy partnerami projektu, integracji społeczności lokalnych oraz wzrostu kompetencji podmiotów branży rybackiej.

W ramach projektów współpracy międzynarodowej wydano między innymi publikację promującą obszary zależne od rybactwa, zorganizowano wizyty studyjne: w województwie śląskim, na obszarze działania LGR Bielska Kraina, na Słowację oraz na Słowenię. Działanie te przyczyniły się do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk, a także poznania kultury słowackiej i słoweńskiej. Podczas wyjazdów odwiedzono gospodarstwa rybackie, a spotkania z ich przedstawicielami przyczyniły się do nawiązania kontaktów, wymiany doświadczeń w zakresie chowu i hodowli ryb. Ponadto partnerzy projektów mieli okazję zapoznać się z działalnością partnerskich LGR-ów, kierunków i celów ich działania oraz wizji rozwoju obszaru.