Dziękuję Paniom i Panom Radnym Rady Gminy Jaworze: przewodniczącemu Rady Gminy Zbigniewowi Putkowi, wiceprzewodniczącym Agnieszce Nieborak i Romanowi Kruczkowi oraz radnym Agnieszce Wantulok, Jadwidze Zabilskiej, Magdalenie Krzemień, Dorocie Mamorskiej, Krzysztofowi Kleszczowi, Piotrowi Filipkowskiemu, Edwardowi Podstawnemu, Janowi Bożkowi, Janowi Batheltowi, Tomaszowi Jurczykowi i Tomaszowi Gwoździowi za jednogłośne udzielenie mi wotum zaufania oraz uchwalenie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok. To był najtrudniejszy rok w historii samodzielności administracyjnej naszej gminy przy wielu niewiadomych, obostrzeniach i lockdownie.

Podsumujmy miniony rok… i tak:

[1] DOCHODY

Na dzień 31 grudnia 2020 roku Gmina Jaworze na plan dochodów po zmianach w wysokości 42,9 mln zł wykonała dochody w wysokości 41,54 mln zł, tj. 96,81% planu. Pomimo zaistniałej sytuacji epidemicznej w 2020 roku spowodowanej COVID-19 dochody bieżące wykonano zgodnie z założeniami.

[2] WYDATKI

Na dzień 31 grudnia 2020 roku Gmina Jaworze na plan wydatków po zmianach 45,3 mln zł wykonała wydatki w wysokości 40,1 mln zł, tj. 88,50%. Niewykonanie wydatków bieżących dotyczy oszczędności wypracowanych w ciągu roku budżetowego na wydatkach bieżących.

[3] ZAMIAST DEFICYTU – NADWYŻKA

Na dzień 31 grudnia 2020 roku Gmina Jaworze, na planowany deficyt budżetowy na poziomie 2,4 mln zł, wykonała NADWYŻKĘ BUDŻETOWĄ w wysokości 1,5 mln zł. Nadwyżka budżetowa wynikała z większego zrealizowania dochodów budżetowych oraz z oszczędności wypracowanych na wydatkach bieżących i majątkowych.

[4] ZADŁUŻENIE I BEZPIECZEŃSTWO FINANSOWE

Zadłużenie na koniec 2020 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosło 11,5 mln zł (spłacamy wciąż kanalizację i pożyczki na wymianę kotłów). Wskaźnik łącznej kwoty przypadającej w 2020 roku spłat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami wyniósł 5,23%. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych wskaźnik ten nie może być wyższy niż 19,35%. To oznacza, że nasza gmina jest finansowo w bardzo dobrej sytuacji, a co za tym idzie utrzymujemy bezpieczeństwo finansowe Jaworza na bardzo wysokim poziomie.

____

Absolutorium i wotum zaufania - 14 do 0


Otrzymane wotum zaufania i uzyskane absolutorium z wykonania budżetu za 2020 rok stanowi dla mnie wielki zaszczyt i honor, szczególnie że ponownie zyskałem uznanie w oczach Rady Gminy Jaworze – i to w tak trudnym czasie, który istotnie wpłynął na to, co w naszej miejscowości się działo i tak naprawdę dzieje…

Ale tak naprawdę podziękowania i gratulacje za bardzo dobrą realizację budżetu należą się nie mnie, ale całej Radzie Gminy Jaworze i każdej radnej i każdemu z radnych z osobna, a także moim współpracownikom w Urzędzie Gminy oraz pracownikom jaworzańskich instytucji kultury, które pandemia szczególnie dotknęła, gminnych jednostek organizacyjnych oraz placówek oświatowych, które odczuły to bardzo mocno i boleśnie.

Wielkie słowa uznania kieruję do pracowników Samodzielnego Gminnego Zespołu Opieki Zdrowotnej z Panią kierownik doktor Katarzyną Dzięcioł na czele za wsparcie, pomoc i opiekę w tym czasie, a także policjantom z Komisariatu Policji w Jasienicy za zaangażowanie w pandemicznym czasie oraz strażakom ochotnikom i zawodowym.

Wyrazy podziękowań należą się również działaczom klubów sportowych i działających w Jaworzu stowarzyszeń, których działania zostały znacznie ograniczone oraz samym mieszkańcom, których wsparcie czułem i czuję na każdym kroku.
…bo – jak napisałem już dwa lata i rok temu – budżet to nie tylko cyferki i złotówki – to po prostu ludzie. Bez ludzi, dla których i z którymi się go tworzy i wdraża, byłby tyle wart, ile papier, na którym go spisano.

Z całego ❤ dziękuję!

Podpis - Radosław G. Ostałkiewicz