Od 1 stycznia 2021 roku ulega zmianie system odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych, na terenie których powstają odpady komunalne. Nieruchomości z wyjątkiem nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe, i inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe zostają wyłączone z  gminnego systemu odbierania odpadów komunalnych.

Z dniem 1 stycznia 2021 roku, złożona deklaracja dla nieruchomości niezamieszkałych (np. przedsiębiorstw, instytucji, sklepów, hoteli, szkół, przedszkoli) przestaje obowiązywać z mocy prawa. Od tego dnia odpady komunalne z terenu tych nieruchomości nie będą odbierane przez Wykonawcę wyłonionego w przetargu przez Gminę Jaworze.

Wyłączenie właścicieli nieruchomości niezamieszkałych z jednolitego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi skutkuje koniecznością zawarcia przez te podmioty indywidualnej umowy z przedsiębiorcą prowadzącym działalność w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych, wpisanym do Rejestru Działalności Regulowanej prowadzonego przez
Wójta Gminy Jaworze.

Lista podmiotów wpisanych do Rejestru Działalności Regulowanej znajduje się na stronie internetowej: https://jaworze.bip.info.pl/

Zobacz Rejestr Działalności Regulowanej

Obowiązek zawarcia umowy dotyczy wszystkich przedsiębiorców, instytucji kultury, oświaty, zdrowia, cmentarzy, obiektów sakralnych, a także tych części nieruchomości, które funkcjonują jako nieruchomości niezamieszkałe.

O zawarciu umowy na odbiór odpadów komunalnych właściciele nieruchomości należy poinformować Wójta Gminy Jaworze, który na podstawie art. 6 ust 5a ustawy kontroluje posiadanie umów i dowodów uiszczania opłat za usługi prowadzi rejestr tych umów.

Mając na uwadze powyższe, prosimy o przesłanie do  urzędu na adres 43-384 Jaworze, ul. Zdrojowa 82 lub   sekretariat@jaworze.pl

  • do dnia 31.01.2021 r. kopii zawartej umowy na odbiór odpadów komunalnych obowiązującej
    od dnia 1 stycznia 2021 roku,
  • w grudniu każdego roku dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Powyższe zmiany są konsekwencją wprowadzonej nowelizacji ustawy z dnia 1 września 1996 roku
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 1439) oraz podjętej
w dniu 29 października 2020 r.  przez Radę Gminy Jaworze uchwały nr XXI/208/2020 w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

Właściciel nieruchomości niezamieszkałej nadal jest zobowiązany przestrzegać zasad określonych
w obowiązujących  przepisach prawa w tym prawa miejscowego w zakresie postępowania z odpadami komunalnymi powstającymi na terenie jego nieruchomości.