Ruszają dwa otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2022 rok. Jeśli Wasza organizacja ma pomysł na zadania realizowane na rzecz społeczności Gminy Jaworze – zapraszamy do udziału.

Otwarty konkurs ofert na powierzenie organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego oraz innym podmiotom uprawnionym wykonania zadania publicznego

Wójt Gminy Jaworze ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego oraz innym podmiotom uprawnionym, wykonania zadania publicznego w zakresie spraw określonych w Programie współpracy Gminy Jaworze z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi na rok 2022.

Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, zgodnie z art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.), które prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem i zamierzają realizować zadania na terenie Gminy Jaworze lub na rzecz jej mieszkańców.

Przedmiotem konkursu są zadania realizowane na rzecz społeczności Gminy Jaworze:

 1. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
  – wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w roku 2022: 140 000,00 zł
 2. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz wspierania działań na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży
  – wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w roku 2022: 130 000,00 zł
 3. w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
  – wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w roku 2022: 38 000,00 zł
 4. w zakresie wspierania działań wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz wspierania działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
  – wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w roku 2022: 40 000,00 zł
 5. w zakresie wspierania działań na rzecz ochrony i promocji zdrowia
  – wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w roku 2022: 4 000,00 zł

Termin składania ofert upływa 3 lutego 2022 r. o godz. 17:00.

Dla usprawnienia procesu składania ofert, od 2021 roku wprowadziliśmy specjalną aplikację – Generator eNGO, dostępną pod adresem: jaworze.engo.org.pl.
Generator eNGO umożliwia sprawne przygotowanie ofert, zweryfikowanie poprawności oraz ich późniejsze rozliczenie. Od 2021 roku, wszystkie konkursy ofert ogłaszane przez Urząd Gminy Jaworze na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przeprowadzane są przy wykorzystaniu nowej platformy.

Warunkiem przystąpienia do otwartego konkursu ofert jest wygenerowanie prawidłowo wypełnionego formularza oferty za pomocą elektronicznego Generatora eNGO, a następnie:
– złożenie go osobiście w formie papierowej w siedzibie Urzędu Gminy Jaworze, ul. Zdrojowa 82, 43-384 Jaworze, lub
– przesłanie drogą pocztową.

Udostępniana Państwu aplikacja internetowa umożliwia dostęp do konta z dowolnego komputera wyposażonego w łącze internetowe. Wszystkie wersje ofert i sprawozdań zapisywane i przechowywane będą na serwerach, dzięki czemu ich podgląd będzie możliwy w dowolnym momencie. Wykorzystanie Generatora pozwoli na wyeliminowanie najczęściej popełnianych błędów z ofert i sprawozdań.

Zarządzenie Nr 5/2022 Wójta Gminy Jaworze w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

Generator eNGO

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania celu publicznego w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu

Konkurs adresowany jest do podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, które na terenie Gminy Jaworze prowadzą działalność sportową.

Na realizację zadania w ramach ogłoszonego konkursu ofert przeznacza się środki finansowe w wysokości 130 000,00 zł.

Termin składania ofert upływa dnia 27 stycznia 2022 r.

Ofertę na realizację zadania wraz z niezbędnymi załącznikami należy złożyć w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Konkurs projektów: Sprzyjanie rozwojowi sportu w Gminie Jaworze 2022”.

Zarządzenie Nr 4/2022 Wójta Gminy Jaworze w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

Formularz wniosku