Po przerwie wymuszonej pandemią SARS-CoV-2 wraca Budżet Obywatelski dla Jaworza. W 2022 roku 300 tys. zł wydane zostanie na projekty wymyślone i wybrane przez mieszkańców naszej gminy w ramach tej procedury.

Już 21 lutego 2022 roku, rusza otwarty nabór projektów do „Budżetu Obywatelskiego 2022” dla Jaworza. Swoje projekty można nadsyłać do 18 marca 2022 roku – następnie będą one przechodziły przez weryfikację formalną, prawną i finansową.

Podstawowa pula środków określona została na kwotę 250 tys. zł. W jej ramach zgłaszane mogą być:

 • projekty inwestycyjne, które nie przekraczają wartości 75 tys. zł,
 • projekty „miękkie” – do 20 tys. zł.

Środki z puli podstawowej rozdysponowane zostaną na:

 • projekty inwestycyjne w wysokości min. 200 tys. zł,
 • projekty „miękkie” w kwocie maks. 50 tys. zł.

Ponadto, w tym roku przeznaczono dodatkowe środki w wysokości 50 tys. zł na realizację zadań wnioskowanych:

 • przez Młodzieżową Radę Gminy Jaworze lub organizacje działające na rzecz młodzieży – 15 tys. zł,
 • przez organizacje pozarządowe działające na rzecz seniorów – 20 tys. zł,
 • na rzecz rozwoju potencjału turystycznego Jaworza – 15 tys. zł.

Łączna kwota środków przewidzianych w „Budżecie Obywatelskim 2022” wynosi 300 tys. zł.

Wnioskodawcą może być:

 • mieszkaniec Gminy Jaworze, który ukończył co najmniej 16. rok życia w 2021 roku (pod warunkiem, że uzyska dla zgłaszanego przez siebie projektu poparcie przynajmniej 49 pozostałych mieszkańców Gminy Jaworze),
 • organizacja pozarządowa obejmująca zakresem swego działania Gminę Jaworze,
 • Młodzieżowa Rada Gminy Jaworze.

Każdy z wnioskodawców może złożyć wyłącznie jedną propozycję do Budżetu Obywatelskiego.

W ramach procedury można składać projekty obywatelskie, które mają charakter jednoroczny, należą do kompetencji samorządu gminnego i będą realizowane na nieruchomościach, do których prawo będzie mieć Urząd Gminy Jaworze, albo których właściciel wyrazi zgodę na wykorzystanie (w tym dla celów inwestycyjnych na okres co najmniej 10 lat).

Zgłaszanie proponowanych projektów obywatelskich:

 • rozpoczyna się 21 lutego 2022 roku,
 • kończy się 18 marca 2022 roku o godzinie 12:00.

Propozycje projektów obywatelskich będzie można składać na specjalnie przygotowanym formularzu w Kancelarii Ogólnej Urzędu Gminy Jaworze, w godzinach pracy Urzędu albo za pośrednictwem poczty (Urząd Gminy Jaworze, ul. Zdrojowa 82, 43-384 Jaworze – z dopiskiem „PROJEKT OBYWATELSKI”) – decyduje data wpływu do Kancelarii UG Jaworze. Materiały do pobrania (formularz zgłoszeniowy, lista poparcia, klauzula dot. przetwarzania danych osobowych) znajdują się na dole strony.

Głosowanie w procedurze Budżetu Obywatelskiego 2022

Głosowanie w procedurze Budżetu Obywatelskiego 2022 przeprowadzone będzie w hybrydowej formie:

 • w trybie głosowania osobistego – poprzez oddanie głosu na karcie w Urzędzie Gminy Jaworze w godzinach jego pracy (pokój 106, I piętro) od 28 marca do 13 kwietnia 2022 roku,
 • drogą elektronicznąod 28 marca do 15 kwietnia 2022 roku.

W trakcie głosowania, mieszkańcy Jaworza będą mogli wskazać maksymalnie dwa projekty obywatelskie z opublikowanej wcześniej listy dopuszczonych do głosowania zadań.

Do głosowania uprawniony będzie każdy mieszkaniec Jaworza, który w 2021 roku ukończył 13. rok życia.

Jak wygląda procedura głosowania elektronicznego

 1. Aby zagłosować elektronicznie należy wejść na stronę bo.jaworze.pl i kliknąć link do głosowania lub zeskanować dostępny na stronie oraz na plakatach informacyjnych kod QR.
 2. W następnym kroku należy założyć konto w aplikacji iVoting. Po kliknięciu w link lub przekierowaniu z kodu QR należy podać jako login swój adres e-mail oraz ustanowić hasło do konta. System wygeneruje e-mail weryfikacyjny, w którym zostanie przesłany do użytkownika kod weryfikacyjny. Kod należy wpisać w aplikacji celem zweryfikowania adresu e-mail.
 3. Kolejnym krokiem jest uzupełnienie danych osobowych. Należy podać imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz wiek. Dane te są potrzebne do weryfikacji prawa głosu zgodnie zarządzeniem.
 4. Po zapisaniu danych w aplikacji, należy autoryzować zapisany numer telefonu. W tym celu zostanie wygenerowany kod SMS, który przyjdzie na wskazany numer telefonu celem potwierdzenia tożsamości użytkownika. Kod należy przepisać do aplikacji.
 5. Powyższe kroki umożliwiają autoryzację głosującego i nadanie prawa głosu w głosowaniu w budżecie obywatelskim.
 6. Następnie, w aplikacji wyświetli się karta do głosowania prezentująca wszystkie projekty poddane głosowaniu w budżecie obywatelskim.
 7. Należy wybrać i zaznaczyć jeden lub dwa projekty, a następnie kliknąć przycisk głosuj na samym dole karty. System uniemożliwi oddanie głosu na więcej niż dwa projekty.
 8. System wygeneruje kartę do głosowania automatycznie i prześle potwierdzenie oddania głosu na e-mail użytkownika.

Każdy użytkownik może udostępnić link lub kod QR z głosowaniem na swoich mediach społecznościowych, komunikatorach czy po prostu przesłać do innych mieszkańców mailem, aby zachęcić do jak największej frekwencji i wspierać budowę społeczeństwa obywatelskiego.


Projekty wybrane przez mieszkańców w głosowaniu zostaną zarekomendowane przez wójta gminy Jaworze do realizacji ze środków budżetowych na 2022 rok.

Zachęcam wszystkich mieszkańców Jaworza do aktywnego włączenia się w procedurę Budżetu Obywatelskiego 2022 zarówno w zakresie zgłaszania projektów, jak i późniejszego głosowania. Budżet Obywatelski to część budżetu gminy przeznaczona na oddolne pomysły jaworzan – opracowane, zgłoszone i wybrane przez mieszkańców. To narzędzie, które wspiera demokrację obywatelską, integrację lokalną i umożliwia mieszkańcom współdecydowanie o wydatkach publicznych – Radosław G. Ostałkiewicz, wójt gminy Jaworze.

Ważne daty:

 • Zgłaszanie projektów obywatelskich do Budżetu Obywatelskiego 2022 – od 21 lutego 2022 roku do 18 marca 2022 roku (do godziny 12:00),
 • Rozpoczęcie głosowania powszechnego dla mieszkańców Jaworza – od 28 marca 2022 roku,
 • Zakończenie głosowania w trybie głosowania osobistego – 13 kwietnia 2022 roku,
 • Zakończenie głosowania w trybie głosowania elektronicznego – 15 kwietnia 2022 roku.

Fotografia zaczerpnięta z zasobów pixabay.com