Stowarzyszenie Integracyjne „Eurobeskidy” poszukuje asystentów z Gminy Jaworze do programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami – edycja 2022”. Celem projektu jest zapewnienie usług asystenta osobom niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Kto może ubiegać się o pełnienie funkcji asystenta?

  • o funkcję asystenta mogą ubiegać się osoby posiadające kwalifikacje asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekuna osoby starszej lub opiekuna medycznego.

Jak ubiegać się o pełnienie funkcji asystenta?

  • aby zostać kandydatem na asystenta należy przesłać swoje CV oraz kserokopię kwalifikacji zawodowych uprawniających do pełnienia tej roli na adres asystent@eurobeskidy.org.pl lub dostarczyć je do siedziby Stowarzyszenia.
  • dostarczenie dokumentów nie jest jednoznaczne z przyjęciem do Programu.

Na czym polega praca asystenta?

Usługi, które świadczy asystent, w szczególności mogą dotyczyć:
  • wsparcia w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej i czynnościach pielęgnacyjnych wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne;
  • wsparcia w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról społecznych (w przypadku samodzielnego zamieszkiwania);
  • wsparcia w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;
  • wsparcia w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.
Program finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.
Więcej informacji pod adresem asystent@eurobeskidy.org.pl, w siedzibie Stowarzyszenia (Łodygowice, ul. Kr. Jadwigi 6) lub pod numerem telefonu (33) 862 31 98.