W oparciu o art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.), w związku ze złożoną przez Parafię Opatrzności Bożej ofertą realizacji zadania publicznego pn. Edukacja dzieci i młodzieży w zakresie dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego i religijnego Wójt Gminy Jaworze uznaje celowość realizacji ww. zadania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Jednocześnie informuję, że każdy w terminie do 7 dni od dnia zamieszczenia oferty na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy Jaworze oraz od wywieszenia oferty w siedzibie Urzędu Gminy Jaworze może zgłaszać uwagi dotyczące oferty.

Oferta uproszczona – Parafia Opatrzności Bożej