Rusza kolejny otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2022 rok. Jeśli Wasza organizacja ma pomysł na zadania realizowane na rzecz społeczności Gminy Jaworze – zapraszamy do udziału.

Wójt Gminy Jaworze ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego oraz innym podmiotom uprawnionym, wykonania zadania publicznego w zakresie spraw określonych w Programie współpracy Gminy Jaworze z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi na rok 2022.

Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, zgodnie z art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.), które prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem i zamierzają realizować zadania na terenie Gminy Jaworze lub na rzecz jej mieszkańców.

Przedmiotem konkursu są zadania realizowane na rzecz społeczności Gminy Jaworze:

  1. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz wspierania działań na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży
    – wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w ramach przedmiotowego konkursu: 182 000,00 zł.

Zadania zgłaszane w konkursie muszą dotyczyć działań inwestycyjnych, podejmowanych w ww. zakresie.

Termin składania ofert upływa 4 lipca 2022 r. o godz. 15:00.

Dla usprawnienia procesu składania ofert, od 2021 roku wprowadziliśmy specjalną aplikację – Generator eNGO, dostępną pod adresem: jaworze.engo.org.pl.
Generator eNGO umożliwia sprawne przygotowanie ofert, zweryfikowanie poprawności oraz ich późniejsze rozliczenie. Od 2021 roku, wszystkie konkursy ofert ogłaszane przez Urząd Gminy Jaworze na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przeprowadzane są przy wykorzystaniu nowej platformy.

Warunkiem przystąpienia do otwartego konkursu ofert jest wygenerowanie prawidłowo wypełnionego formularza oferty za pomocą elektronicznego Generatora eNGO, a następnie:
– złożenie go osobiście w formie papierowej w siedzibie Urzędu Gminy Jaworze, ul. Zdrojowa 82, 43-384 Jaworze, lub
– przesłanie drogą pocztową.

Udostępniana Państwu aplikacja internetowa umożliwia dostęp do konta z dowolnego komputera wyposażonego w łącze internetowe. Wszystkie wersje ofert i sprawozdań zapisywane i przechowywane będą na serwerach, dzięki czemu ich podgląd będzie możliwy w dowolnym momencie. Wykorzystanie Generatora pozwoli na wyeliminowanie najczęściej popełnianych błędów z ofert i sprawozdań.

Zarządzenie Nr 63/2022 Wójta Gminy Jaworze w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

Generator eNGO