W oparciu o art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r., poz. 1327 ze zm.), w związku ze złożoną przez fundację „Kulturalny Szlak” ofertą realizacji zadania publicznego pn. „Cithara Sanctorum Silesia, koncert w Jaworzu”, Wójt Gminy Jaworze uznaje celowość realizacji ww. zadania

w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Jednocześnie informujemy, iż każdy w terminie do 7 dni od dnia zamieszczenia oferty na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy Jaworze oraz od wywieszenia oferty w siedzibie Urzędu Gminy Jaworze może zgłaszać uwagi dotyczące oferty.

Oferta realizacji zadania publicznego