Od 1 marca 2023 r. zmianie ulegają stawki opłat za odpady komunalne.

Nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosić będą:

  • 35,00 zł/mieszkańca/miesiąc – selektywna zbiórka odpadów,
  • 105,00 zł/mieszkańca/miesiąc – opłata podwyższona w przypadku nie wypełniania obowiązku selektywnego zbierania odpadów.

Uwaga

W związku ze zmianą stawki opłaty nie ma obowiązku składania nowej deklaracji przez właściciela nieruchomości.

Urząd Gminy Jaworze dostarczy właścicielom nieruchomości zawiadomienia o wysokości nowej, należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji.

Opłatę podaną w zawiadomieniu należy wnosić w 2023 roku bez wezwania w terminach płatności tj.:

  • do dnia 15 kwietnia,
  • do dnia 15 czerwca,
  • do dnia 16 sierpnia,
  • do dnia 15 października,
  • do dnia 15 grudnia.

Należy również pamiętać, że w sytuacji gdy na nieruchomości zmienia się składnik mający wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (zmiana ilości osób), właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.


Równocześnie przypominamy, że właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi, którzy kompostują odpady zielone stanowiące odpady komunalne w kompostownikach przydomowych mogą skorzystać ze zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zwolnienie od 1 marca 2023 będzie wynosić 6,00 zł od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość w stosunku do stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszącej 35,00 zł.

W przypadku skorzystania ze zwolnienia należy złożyć w Urzędzie Gminy nową deklarację (dotyczy tylko właścicieli nieruchomości, którzy wcześniej nie złożyli deklaracji uwzględniającej zwolnienie).

Uwaga

Kompostujemy tylko odpady zielone. W przypadku zadeklarowania kompostowania, firma odbierająca odpady nie będzie odbierała odpadów zielonych z nieruchomości.


Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: 33 828 66 45, 33 828 66 46, 33 828 66 40.