Informujemy, że rozstrzygnięty został otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych w Gminie Jaworze w zakresach: 

  • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 
  • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz wspierania działań na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży; 
  • przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Z wynikami konkursu można się zapoznać na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.