Zarządzeniem nr 58/2024 Wójt Gminy Jaworze ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. gen. broni Stanisława Maczka w Jaworzu.

Zarządzeniem nr 59/2024 Wójt Gminy Jaworze ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola Samorządowego nr 2 w Jaworzu.

Postępowania konkursowe przeprowadzone zostaną zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1428).

Do konkursów mogą przystąpić osoby, które spełniają wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (tj. Dz. U. z 2023 r. poz 2578).

Szczegóły i warunki konkursów znajdują się w załącznikach do zarządzeń nr 58/2024, 59/2024 Wójta Gminy Jaworze, dostępnych w Biuletynie Informacji Publicznej