Za nami inauguracyjna sesja IX kadencji Rady Gminy Jaworze.

Uroczysta, inauguracyjna sesja Rady Gminy Jaworze IX kadencji odbyła się 7 maja o godz. 13.00 w Domu Gminnym „Pod Harendą”. Obrady rozpoczął tradycyjnie najstarszy radny, wybrany w ostatnich wyborach samorządowych w Jaworzu – Edward Podstawny.

Następnie przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej Elżbieta Pilch wręczyła radnym zaświadczenia o wyborze. Tuż po tym oficjalnym przekazaniu dokumentów każdy z obecnych radnych złożył ślubowanie. W pierwszej sesji nie wziął udziału radny-elekt Roman Urbaś. Wręczenie zaświadczenia oraz odebranie ślubowania od niego będzie przeprowadzone na kolejnej sesji Rady Gminy.

Zaświadczenie o wyborze otrzymała również nowo wybrana wójt gminy Jaworze – Anna Skotnicka-Nędzka, która przed radnymi również złożyła uroczyste ślubowanie. Już w nowej roli, wójt wygłosiła kilkuminutowe przemówienie, w którym podziękowała mieszkańcom za zaufanie i nakreśliła plan na najbliższe 5 lat kadencji. – Chciałam zapewnić mieszkańców, że obecna tutaj Rada i ja będziemy wsłuchiwać się w głosy wszystkich mieszkańców. Jestem otwarta na dialog, porozumienie i kompromis prowadzący do rozwoju Jaworza. Dołożę wszelkich starań, aby nie zawieść moich wyborców, a zarazem przekonać do moich działań mieszkańców, który w tych wyborach widzieli dla Jaworza inny kierunek działania – zapewniała w swojej wypowiedzi Anna Skotnicka-Nędzka.

Pełną treść przemówienia publikujemy poniżej.

Kolejnym punktem sesji był wybór prezydium Rady Gminy. W tajnym głosowaniu, poprzez wrzucenie przez radnych kart do urny, wybrano Przewodniczącą Rady Gminy, którą została Agnieszka Nieborak, doświadczona działaczka samorządowa, wiceprzewodnicząca tego gremium w poprzedniej kadencji. Za jej wyborem zagłosowali wszyscy obecni radni.

Po wyborze, prowadzenie obrad od Edwarda Podstawnego przejęła nowa przewodnicząca.

Na wiceprzewodniczących nowej Rady Gminy, w analogicznej jak poprzednio procedurze wybrano Tomasza Gwoździa i Magdalenę Krzemień – również reprezentujących mieszkańców Jaworza w poprzedniej kadencji Rady. Za ich wyborem również zagłosowali wszyscy obecni na sesji radni.

W trakcie inauguracyjnej sesji ukonstytuowały się także komisje problemowe Rady Gminy Jaworze:

Komisja Budżetu i Finansów 

 • Dorota Mamorska – przewodnicząca
 • Jan Bathelt
 • Roman Kruczek
 • Klaudia Racławska
 • Wojciech Strach

Komisja Rozwoju Lokalnego

 • Sławomir Tomala – przewodniczący
 • Tomasz Gwóźdź
 • Krzysztof Kleszcz
 • Magdalena Krzemień
 • Agnieszka Nieborak
 • Dariusz Nowak

Komisja Środowiska i Przestrzeni Publicznej

 • Jan Bathelt – przewodniczący
 • Jan Bożek
 • Agnieszka Nieborak
 • Edward Podstawny
 • Wojciech Strach
 • Sławomir Tomala

Komisja Samorządu i Społeczeństwa Obywatelskiego

 • Edward Podstawny – przewodniczący
 • Tomasz Gwóźdź
 • Magdalena Krzemień
 • Lucyna Hoin-Zypser
 • Dorota Mamorska
 • Dariusz Nowak
 • Wojciech Strach

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

 • Krzysztof Kleszcz – przewodniczący
 • Lucyna Hoin-Zypser
 • Dariusz Nowak
 • Klaudia Racławska

Komisja Rewizyjna

 • Roman Kruczek – przewodniczący
 • Jan Bożek
 • Lucyna Hoin-Zypser
 • Klaudia Racławska

Na zakończenie sesji radni przyjęli uchwałę w sprawie wynagrodzenia wójta gminy – utrzymując je na dotychczasowym poziomie. W inauguracyjnej sesji Rady Gminy Jaworze IX kadencji wzięli również udział Ewelina Domagała – sekretarz gminy, Krzysztof Śliwa – skarbnik gminy oraz naczelnicy wydziałów Urzędu Gminy, kierownicy jednostek organizacyjnych, dyrektorzy placówek oświatowych i instytucji kultury oraz mieszkańcy Jaworza.

Skład Rady Gminy Jaworze IX kadencji

Jan Bathelt
Jan Bożek
Tomasz Gwóźdź
Lucyna Hoin-Zypser
Krzysztof Kleszcz
Roman Kruczek
Magdalena Krzemień
Dorota Mamorska
Agnieszka Nieborak
Dariusz Nowak
Edward Podstawny
Klaudia Racławska
Wojciech Strach
Sławomir Tomala
Roman Urbaś


Przemówienie Anny Skotnickiej-Nędzki

Witam bardzo serdecznie wszystkich Państwa:

Gości przybyłych na dzisiejszą sesję,
Radnych VIII kadencji Rady Gminy Jaworze. Radnych, którzy 7 kwietnia uzyskali mandat radnego na kolejną IX kadencję Rady Gminy Jaworze.
Dyrektorów i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych oraz wszystkich pracowników Urzędu Gminy.

W tym miejscu chciałam jeszcze raz serdecznie podziękować wszystkim mieszkańcom za liczny udział w wyborach samorządowych 7 kwietnia. Mieszkańcy naszej Gminy pokazali olbrzymie zaangażowanie w życie społeczne oraz wykazali poczucie obowiązku, uzyskując, kolejny raz, najwyższą frekwencję w powiecie. Zaprezentowali swoją wysoką świadomość korzystania z prawa wyborczego, a zarazem chęć wpływu na przyszłość naszej Gminy.

Dziękuję za 71,08% głosów oddanych na moją osobę oraz dokonania wyboru 12 radnych z mojego komitetu „Łączy nas Jaworze”. Komitetu, który powstał już w 2018 roku, a który został stworzony przez naszego Wójta Radosława Ostałkiewicza i 15 ówczesnych kandydatów na radnych.

Wspomniany wynik potwierdza, że miniona kadencja została pozytywnie oceniona przez mieszkańców, a obrany kierunek rozwoju naszej Gminy uznany przez Państwa za słuszny. Miniona kadencja nie była łatwą. Są opinie, że należała do najtrudniejszych jakie przyszło nam przeżyć. Doświadczyła nas pandemia, wybuch wojny za wschodnią granicą, inflacja, kryzys energetyczny oraz tragiczne i zbyt wczesne odejście Wójta.

W tym miejscu pragnę zapewnić, o kontynuacji już rozpoczętych działań oraz dążeniu do realizacji wszystkich planów. Myślę, że na tę pozytywną ocenę mieszkańców miała wpływ praca wielu osób. Chcę bardzo podziękować Radnym VIII kadencji Rady Gminy Jaworze, a szczególne podziękowania składam Przewodniczącemu Rady Gminy Jaworze Zbigniewowi Putkowi, radnej Agnieszce Wantulok, radnej Jadwidze Zabilskiej, radnemu Piotrowi Filipkowskiemu oraz radnemu Tomaszowi Jurczykowi, którzy już nie zasiadają w obecnej radzie. Państwa zaangażowanie, praca i determinacja przełożyły się na rozwój naszej Gminy i będą dla nas dobrym przykładem.

Podziękowania kieruję do wszystkich pracowników Urzędu Gminy Jaworze oraz zarządzających i pracowników jednostek podległych Gminie Jaworze. To dzięki Wam jesteśmy w tym miejscu. Wasza wiedza i fachowość w działaniu przełożyła się na rozwój Jaworza.

Swoją pracę na rzecz Gminy Jaworze rozpoczęłam w 1999 roku od stanowiska obsługi Rady Gminy Jaworze. Z każdym dniem praca ta stawała się dla mnie misją i pasją, którą dostrzegali Wójt Zdzisław Bylok oraz Radosław Ostałkiewicz. Teraz takim zaufaniem obdarzyli mnie mieszkańcy Gminy, za co jeszcze raz dziękuję.

W wyborach 7 kwietnia startowały cztery komitety wyborcze. Bardzo się cieszę, że mieszkańcy mieli możliwość wyboru. Zgłoszone komitety zapewniły mieszkańcom różne alternatywy, zarówno w odniesieniu do radnych, jak i wójta. Nie wszystkie komitety mają swoich przedstawicieli w Radzie Gminy, ale chciałam zapewnić mieszkańców, że obecna tutaj Rada i ja będziemy wsłuchiwać się w głosy wszystkich mieszkańców. Jestem otwarta na dialog, porozumienie i kompromis prowadzący do rozwoju Jaworza. Dołożę wszelkich starań, aby nie zawieść moich wyborców, a zarazem przekonać do moich działań mieszkańców, który w tych wyborach widzieli dla Jaworza inny kierunek działania.

Nasz program, ujęty hasłowo, zawiera wiele trudnych i wymagających przedsięwzięć, zarówno pod kątem organizacyjnym, prawnym, jak i finansowym, znajdują się w nim również przedsięwzięcia zapowiadane w 2018 roku, które wymagają jeszcze czasu i sprzyjających okoliczności. Program obejmuje wszystkie aspekty życia Gminy, począwszy od kwestii dokumentacyjnych, jakim jest Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego przez inwestycje, gospodarkę komunalną, bezpieczeństwo, zdrowie, oświatę, po sport i kulturę.

Spomiędzy wielu przedsięwzięć chciałam tylko wyróżnić:

- zakończenie budowy parkingu przy ul. Wapienickiej, przebudowa mostu na ul. Podgórskiej, modernizacja części ul. Zdrojowej,
- remont ul. Kwiatowej,
- budowa brakującej części chodnika przy ul. Cisowej,
- poprawa bezpieczeństwa na ul. Cieszyńskiej i ul. Bielskiej,
- rewitalizacja odwiertu solankowego,
- projekt nowego przedszkola,
- modernizacja budynku „Pod Goruszką”,
- remont gminnego budynku nr 111,
- budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych,
- przekształcenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Centrum Usług Społecznych oraz powiązany z tym remont budynku nr 85 przy ul. Zdrojowej,
- kontynuacja Klubu Seniora,
- wspieranie organizacji pozarządowych,
- kontynuacja idei budżetu obywatelskiego,
- wspieranie działalności świetlicy socjoterapeutycznej,
- utworzenie Gminnego Ośrodka Kultury.

To ogrom działań, i tylko dzięki współpracy Rady Gminy, Urzędu Gminy, jednostek organizacyjnych Gminy, mieszkańców i mojej jesteśmy w stanie je zrealizować. Ze swojej strony zapewniam współpracę i liczę na Państwa wsparcie.