Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 05 września 2022 r. nr WPN.6320.2.2021.ZC/RK2.7


Zgodnie z art. 39 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.), Regionalny Dyrektor Ochrony
Środowiska w Katowicach informuje, że opracowano projekt zarządzenia w sprawie
ustanowienia planu zadań ochronnych (PZO) dla obszaru Natura 2000 Beskid Śląski
PLH240005, położonego w województwie śląskim: w powiecie bielskim, na terenie Bielska-
Białej i Szczyrku oraz gmin: Buczkowice, Jasienica, Jaworze, Wilkowice; w powiecie
cieszyńskim, na terenie Ustronia i Wisły oraz gmin: Brenna, Goleszów, Istebna; w powiecie
żywieckim, na terenie gmin: Lipowa, Milówka, Radziechowy-Wieprz, Węgierska-Górka.
Z projektem ww. zarządzenia i uzasadnieniem można zapoznać się w Wydziale Ochrony
Przyrody i Obszarów Natura 2000 Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach
lub w Bielsku-Białej, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod nr tel. (033) 81-36-225 lub
na stronie internetowej.
Uwagi i wnioski do ww. projektu zarządzenia można składać w terminie 21 dni, w formie
pisemnej na adres: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach pl. Grunwaldzki
8-10, 40-127 Katowice, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji
elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@katowice.rdos.gov.pl.


Organem właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków dla ww. projektu dokumentu jest
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach.
Treść klauzuli informacyjnej dotyczącej RODO dostępna jest pod adresem internetowym.

dr Mirosława Mierczyk-Sawicka
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach