03 grudnia 2021

e-TOLL na państwowych autostradach

Od 1 grudnia br. użytkownicy samochodów osobowych i motocykli wprowadzono opłaty za przejazdy płatnymi odcinakami autostrad A2 Konin-Stryków i A4 Wrocław-Sośnica jedynie w sposób elektroniczny – system manualny nie będzie już dostępny. Kierowcy wjeżdżając na płatny odcinek autostrady nie będą zatrzymują się już, żeby pobrać bilet, a zjeżdżając – aby bilet opłacić u inkasenta. Ruch odbywa się płynnie, w trybie tzw. free flow. Od 1 grudnia br. wprowadzono także nowe formy płatności (aplikacja e-TOLL PL, e-bilet autostradowy).  Szczegóły dostępne na stronie Krajowej Administracji Skarbowej.

24 listopada 2021

Rusza pomoc na inwestycje w lasach prywatnych

W poniedziałek 22 listopada 2021 r. ARiMR rozpoczyna przyjmowanie wniosków od zainteresowanych inwestowaniem w lasy. Pomoc dostępna w ramach „Wsparcia na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska” finansowana jest z budżetu PROW 2014-2020 i można się o nią starać do końca roku. Więcej informacji na stronie ARiMR.

16 listopada 2021

Dodatkowe terminy polowań

Zarząd Koła Łowieckiego "Hubertus" w Międzyrzeczu w związku z realizacją strategii walki z wirusem ASF oraz realizacji przedsięwzięcia o nazwie: "Ogólnokrajowy skoordynowany odstrzał dzików połączony z poszukiwaniem padłych dzików lub ich szczątków w ramach polowań zbiorowych" jest zobligowany do zwiększenia liczby zaplanowanych wcześniej polowań zbiorowych.  Lista dodatkowych polowań: L.p.  Data Miejsce zbiórki Godz. rozpoczęcia i zakończenia polowania Teren polowania Gatunek zwierzyny Prowadzący polowanie Uwagi 1 27.11.2021 Świetlica Koła 7.30-15.30 Jasienica, Międzyrzecze Górne, Międzyrzecze Dolne, Rudzica Dziki + zwierzyna wg rocznego planu łowieckiego Kol. Krzysztof Niewdana Polowanie w obwodzie 177 2 22.01.2022 Świetlica Koła 8.00-15.30 Międzyrzecze Górne, Międzyrzecze Dolne, Rudzica, Jasienica Dziki + zwierzyna wg rocznego planu łowieckiego Kol. Krzysztof Niewdana Polowanie w obwodzie 177

16 listopada 2021

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii dot. grypy ptaków podtypu H5N 1

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Bielsku-Białej w związku ze stwierdzeniem ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N 1 w jednym ze stad drobiu na terenie województwa śląskiego przypomina, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. z 2017 r. poz. 722) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: Zakazuje się: pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki, wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym jest utrzymywany drób, zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych. Nakazuje się: utrzymywanie drobiu w sposób ograniczający jego kontakt z dzikimi ptakami, zgłaszanie do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych, utrzymywanie drobiu w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których dostęp mają dzikie ptaki, przechowywanie paszy dla ptaków w sposób zabezpieczający przed kontaktem z dzikimi ptakami oraz ich odchodami, karmienie i pojenie drobiu oraz ptaków utrzymywanych w niewoli w sposób zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami, wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami i wyjściami z budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, w liczbie zapewniającej zabezpieczenie wejść i wyjść z tych budynków - w przypadku ferm, w których drób jest utrzymywany w systemie bezwybiegowym, stosowanie przez osoby wchodzące do budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego, przeznaczonych do użytku wyłącznie w danym budynku - w przypadku ferm, w których drób jest utrzymywany w systemie bezwybiegowym, stosowanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą drobiu zasad higieny osobistej, w tym mycie rąk przed wejściem do budynków inwentarskich, oczyszczanie i odkażanie sprzętu i narzędzi używanych do obsługi drobiu przed każdym ich użyciem, powstrzymanie się przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniu na ptaki łowne, od wykonywania czynności związanych z obsługą drobiu, dokonywanie codziennego przeglądu stad drobiu wraz z prowadzeniem dokumentacji zawierającej w szczególności informacje na temat liczby padłych ptaków, spadku pobierania paszy lub nieśności. Ponadto posiadacz drobiu zawiadamia organ Inspekcji Weterynaryjnej albo najbliższy podmiot świadczący usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej o wystąpieniu u drobiu następujących objawów klinicznych: zwiększonej śmiertelności, znaczącego spadku pobierania paszy i wody, objawów nerwowych takich jak: drgawki, skręty szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów, duszności, sinicy i wybroczyn, biegunki, nagłego spadku nieśności. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Bielsku-Białej zwraca się z prośbą o rozpowszechnienie przedmiotowej informacji w sposób zwyczajowo przyjęty.

16 listopada 2021

Zmiana zasad regulowania składek KRUS

Od 1 stycznia 2022 r. udostępnione zostaną specjalne rachunki bankowe, po dwa dla każdego Oddziału Regionalnego KRUS, jeden dla wpłat na ubezpieczenie społeczne rolników, drugi dla wpłat na ubezpieczenie zdrowotne. Szczegóły na stronie KRUS.

09 listopada 2021

Sieć Obywatelska Watchdog Polska zaprasza na cykl szkoleń

Sieć Obywatelska Watchdog Polska zaprasza do Szkoły Inicjatyw Strażniczych (SIS)! To cykl bezpłatnych szkoleń dla mieszkańców gmin i miast, którzy przyglądają się pracy lokalnych władz, zadają im pytania, zabierają głos w sprawach publicznych i działają na rzecz zmiany w przypadku zdiagnozowania problemów tam, gdzie mieszkają. Zgłoszenia do 5 grudnia. Co oferuje Sieć Obywatelska Watchdog Polska? 10 webinariów i 3 szkolenia stacjonarne z zakresu praw człowieka, planowania monitoringu, komunikowania swoich działań i włączania w nie innych mieszkańców; Kontakt z osobami, które prowadzą działania watchdogowe; Wsparcie merytoryczne i prawne w prowadzonych działaniach (również po zakończeniu szkoły); Pokrycie kosztów szkolenia, zakwaterowania, wyżywienia oraz przejazdu. Kto może wziąć udział w szkoleniach? W szkoleniach może brać udział każda osoba, bez względu na wiek, wykształcenie i miejsce zamieszkania, jeśli tylko aktywnie uczestniczy w życiu swojej lokalnej społeczności, przygląda się pracy samorządu i chciałaby rozwijać swoją wiedzę w tej dziedzinie. Uczestnikami Szkoły mogą być zarówno osoby działające indywidualnie, jak i członkowie/członkinie nieformalnych grup, organizacji społecznych czy przedstawiciele mediów lokalnych. Więcej o kursie można przeczytać na stronie Sieci Obywatelskiej. Formularz zgłoszeniowy Zgłoszenia przyjmowane są do 5 grudnia 2021 r. 23 listopada o godz. 19:00 Watchdog Polska zapraszam również na webinarium, na którym jej przedstawiciele opowiedzą więcej o tej inicjatywie: (link). Szkoła Inicjatyw Strażniczych organizowana jest w ramach projektu “Szkoła Inicjatyw Strażniczych – 2 regiony”. Projekt finansowany z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

08 listopada 2021

Badanie kontrolne spisu powszechnego

Informujemy, że od 12 do 24 listopada 2021 r. Główny Urząd Statystyczny będzie prowadził badanie kontrolne w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2021 r. Badanie ma na celu oszacowanie błędu pokrycia i jest podstawowym sposobem oceny danych uzyskanych w ramach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021. Badanie będzie realizowane na próbie 100 000 mieszkań, które zostały spisane w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021. Ankieterzy statystyczni będą kontaktować się telefonicznie, z numeru: 22 8288888 z pełnoletnią osobą, która w spisie była pierwszym respondentem (reprezentantem mieszkania). W trakcie wywiadu będą zadawane pytania dotyczące: m.in. miejsca zamieszkania 31 marca 2021 r., poziomu wykształcenia, własności mieszkania, sposobu realizacji spisu. Udział w badaniu kontrolnym jest obowiązkowy na mocy art. 27 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2021 r. Każdy uczestnik badania będzie mógł zweryfikować tożsamość ankietera, samodzielnie poprzez stronę internetową spis.gov.pl lub dzwoniąc na infolinię 22 279 99 99 (koszt połączenia zgodny z taryfą operatora).

03 listopada 2021

Zmiana terminu polowania

Zarząd koła Łowieckiego Sokół w Brennej informuje, że zmieniono termin polowania. Polowanie z 3 listopada 2021 r. zostało przeniesione na 11 listopada 2021 r. Aktualny harmonogram polowań.

03 listopada 2021

Obwieszczenie o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Woj. Śl. ws. podziału woj. śląskiego na obwody łowieckie

Obwieszczenie z dnia 28 października 2021 r. Marszałka Województwa Śląskiego Na podstawie art. 27 ust. 8 pkt 3 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1683 z późn. zm.) informuje się o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie podziału województwa śląskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii, zwanego dalej „projektem”, a także o wyłożeniu projektu do publicznego wglądu i umieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Projekt będzie dostępny do publicznego wglądu od dnia 4 listopada 2021 r.: w siedzibie Departamentu Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego ul. Dąbrowskiego 23, 40-032 Katowice, pokój nr 517, od poniedziałku do piątku w godzinach 8-15, na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego www.slaskie.pl w zakładce: Strona główna - > Plan rozwoju - > Obszary wiejskie - > programy, plany - > Obwody łowieckie. Uwagi do projektu może wnieść każdy właściciel albo użytkownik wieczysty nieruchomości objętej projektem uchwały wraz z dokumentem potwierdzającym jego prawo własności lub prawo wieczystego użytkowania nieruchomości. Uwagi do projektu mogą być składane w formie pisemnej na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Departament Terenów Wiejskich ul. Ligonia 37, 40-037 Katowice lub w postaci elektronicznej za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 670 z późn. zm.), skrytka ePUAP: /UMWSL/skrytka, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem elektronicznym potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, w terminie 21 dni od dnia wyłożenia projektu do publicznego wglądu i umieszczenia go na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, tj. do 24 listopada 2021 roku. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Marszałek Województwa Śląskiego. Uwagi złożone po upływie ww. terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

02 listopada 2021

Nowe dowody osobiste z odciskami palców

Od 8 listopada wydawane będą nowe dowody osobiste z drugą cechą biometryczną – odciskami palców. W warstwie elektronicznej nowych dowodów osobistych (tzw. e-dowodów 2.0) zapisywane będą dodatkowo obok wizerunku twarzy dwa odciski linii papilarnych. Odciski te będą przetwarzane w systemie informatycznym tylko do momentu odbioru dowodu osobistego (ale nie dłużej niż 90 dni od daty wydania dokumentu). Po tym czasie zostaną usunięte z systemu i będą znajdować się tylko w dowodzie. Oprócz odcisków palców, które będą zapisane w formie elektronicznej, dowody osobiste ponownie będą posiadały odręczny podpis właściciela. Pojawią się także oznaczenia państwa członkowskiego UE. W przypadku Polski będzie to skrót „PL” na tle flagi Unii Europejskiej. To podobne rozwiązanie do tego, jakie funkcjonuje np. na prawie jazdy, czy w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.  Ważne! Dowody osobiste, które nadal są ważne, nie muszą być wymieniane. Zmianie ulegną terminy ważności dowodów osobistych, które wynosić będą: 1 rok dla osób, od których tymczasowo nie można pobrać odcisków palców 5 lat dla dzieci, które nie ukończyły 12. roku życia 10 lat dla pozostałych osób. Z powodu obowiązku złożenia wzoru podpisu i odcisków palców wniosek o wydanie dowodu osobistego będzie można złożyć tylko osobiście w siedzibie urzędu. Wysłanie wniosku drogą elektroniczną będzie możliwe tylko w przypadku ubiegania się o wydanie dokumentu dla dziecka, które nie ukończyło 12. roku życia – dowód ten nie będzie zawierał odcisków palców i wzoru podpisu. Dla mieszkańców Jaworza, którzy z poważnych powodów (np. zdrowotnych lub niepełnosprawności) nie będą mogli zgłosić się w urzędzie osobiście w celu złożenia wniosku o dowód osobisty, złożenie wniosku możliwe będzie w miejscu zamieszkania. W tej sprawie należy kontaktować się z Wydziałem Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.