26 maja 2023

Pomoc w sektorze zbóż i nasion oleistych – 1 czerwca rusza nabór wniosków

Od 1 czerwca do 14 lipca 2023 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie prowadziła nabór wniosków od rolników działających w sektorze zbóż i nasion oleistych, którzy ponieśli straty gospodarcze spowodowane przywozem ziarna z Ukrainy. Pomoc można otrzymać do następujących gatunków: kukurydza, żyto, jęczmień, owies, pszenżyto, mieszanki zbożowe, rzepak lub rzepik. Wniosek można złożyć wyłącznie elektronicznie poprzez Platformę Usług Elektronicznych ARiMR. O przyznanie pomocy mogą się ubiegać rolnicy, którzy: ponieśli straty gospodarcze spowodowane przez zwiększony przywóz zbóż i nasion oleistych z Ukrainy; w roku 2022 złożyli wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich, w którym deklarowali uprawę kukurydzy, żyta, jęczmienia, owsa, pszenżyta, mieszanek zbożowych, rzepaku lub rzepiku (wniosek mógł zostać złożony przez małżonka rolnika, który prowadzi lub prowadził działalność rolniczą wspólnie z rolnikiem); posiadają nadany numer identyfikacyjny; wyrazili zgodę na wymianę korespondencji za pomocą PUE ARiMR. Wsparciem objęte są również spółdzielnie produkcji rolnej albo spółdzielnie rolników. W przypadku śmierci rolnika, która nastąpiła w okresie od złożenia wniosku o pomoc do dnia wydania decyzji, pomoc może zostać przyznana także na wniosek jego małżonka. Dofinansowanie nie przysługuje rolnikowi, który jest jednocześnie podmiotem skupującym zboża lub nasiona oleiste w związku z prowadzoną przez ten podmiot produkcją zwierzęcą w odniesieniu do sprzedaży danego rodzaju zbóż, rzepaku lub rzepiku, które zostały zakupione przez ten podmiot. Maksymalna powierzchnia, do której można uzyskać wsparcie, wynosi 300 ha. Aby otrzymać pomoc trzeba sprzedać kukurydzę, żyto, jęczmień, owies, pszenżyto, mieszanki zbożowe, rzepak lub rzepik, podmiotom prowadzącym działalność w zakresie obrotu, skupu lub przetwórstwa zbóż lub nasion oleistych. Nabywcą może być także podmiot skupujący zboża lub nasiona oleiste w związku z prowadzoną produkcją zwierzęcą. Sprzedaż poszczególnych gatunków roślin musi nastąpić: między 1 grudnia 2022 r. a 30 czerwca 2023 r. – w przypadku żyta, jęczmienia, owsa, pszenżyta, mieszanek zbożowych lub nasion rzepaku lub rzepiku; między 15 kwietnia a 30 czerwca 2023 r. – w przypadku kukurydzy. Transakcja musi zostać udokumentowana fakturami VAT, ich duplikatami lub fakturami VAT RR. Jeśli o wsparcie ubiega się spółdzielnia produkcji rolnej albo spółdzielnia rolników, maksymalna powierzchnia objęta dofinansowaniem nie może przekroczyć iloczynu liczby członków oraz 300 ha. Warunkiem zastosowania zwiększonego limitu powierzchni w takim przypadku jest poddanie się spółdzielni badaniu lustracyjnemu w ciągu trzech lat poprzedzających rok złożenia wniosku o przyznanie tej pomocy. Wnioski można składać wyłącznie poprzez Platformę Usług Elektronicznych w terminie od 1 czerwca do 14 lipca 2023 r. Więcej czasu na dostarczenie dokumentów, bo do 10 września 2023 r., będą mieć małżonkowie rolników zmarłych w okresie od złożenia wniosku do dnia wydania decyzji o przyznaniu wsparcia. Wysokość pomocy, którą można otrzymać, zależy m.in. od gatunku sprzedanych roślin. W przypadku żyta, jęczmienia, owsa, pszenżyta, mieszanek zbożowych, nasion rzepaku lub rzepiku sprzedanych w okresie od 1 grudnia 2022 r. do 30 czerwca 2023 r. wsparcie nie może przekroczyć: iloczynu stawki pomocy i powierzchni upraw zatwierdzonej do jednolitej płatności obszarowej oraz iloczynu stawki pomocy i powierzchni upraw, która stanowi iloraz liczby ton wynikającej z faktur VAT i przelicznika: 4,5 – dla jęczmienia lub pszenżyta, 3,5 – dla żyta, owsa, mieszanek zbożowych, rzepaku lub rzepiku. Z kolei w przypadku kukurydzy sprzedanej pomiędzy 15 kwietnia a 30 czerwca 2023 r. wysokość pomocy nie może przekroczyć: iloczynu stawki pomocy i powierzchni upraw zatwierdzonej do jednolitej płatności obszarowej i pomniejszonej o powierzchnię upraw, do której rolnikowi lub jego małżonkowi przyznano pomoc krajową oraz iloczynu stawki pomocy i powierzchni upraw, która stanowi iloraz liczby ton wynikającej z faktur VAT dołączonych do wniosku i przelicznika 7. Stawki pomocy są zróżnicowane ze względu na gatunki roślin oraz województwo, i wynoszą: 1750 zł/ha upraw kukurydzy, rzepaku lub rzepiku położonych w województwie lubelskim lub podkarpackim, 1125 zł/ha upraw jęczmienia lub pszenżyta położonych w województwie lubelskim lub podkarpackim, 875 zł/ha upraw żyta, owsa lub mieszanek zbożowych położonych w województwie lubelskim lub podkarpackim, 1610 zł/ha upraw kukurydzy, rzepaku lub rzepiku położonych w województwie małopolskim, mazowieckim, świętokrzyskim lub podlaskim, 1035 zł/ha upraw jęczmienia lub pszenżyta położonych w województwie małopolskim, mazowieckim, świętokrzyskim lub podlaskim, 805 zł/ha upraw żyta, owsa lub mieszanek zbożowych położonych w województwie małopolskim, mazowieckim, świętokrzyskim lub podlaskim, 1400 zł/ha upraw kukurydzy, rzepaku lub rzepiku położonych w pozostałych województwach, 900 zł/ha upraw jęczmienia lub pszenżyta położonych w pozostałych województwach, 700 zł/ha upraw żyta, owsa lub mieszanek zbożowych położonych w pozostałych województwach. Jeżeli kwota pomocy wnikająca ze złożonych wniosków przekroczy dostępny limit (29,5 mln euro z budżetu UE oraz równowartość tej kwoty z budżetu krajowego, wszystko przeliczone na złotówki), zostanie zastosowany współczynnik korygujący. Przyznana pomoc będzie realizowana do końca września 2023 r. na rachunki rolników wskazane w Ewidencji Producentów.

26 maja 2023

Modernizacja gospodarstw rolnych – 5 czerwca rusza nabór wniosków na inwestycje w obszarze D

Od 5 czerwca do 5 lipca 2023 r. rolnicy, którzy planują w swoich gospodarstwach inwestycje związane m.in. z racjonalizacją produkcji, wprowadzaniem innowacji czy zmianą profilu swojego gospodarstwa będą mogli starać się o dofinansowanie. Wsparcie finansowane będzie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. O wsparcie, tak jak miało to miejsce dotychczas, będą mogli ubiegać się rolnicy – osoby fizyczne (w tym „wspólnie wnioskujące”), wspólnicy spółek cywilnych, osoby prawne, spółki osobowe prawa handlowego i oddziały przedsiębiorcy zagranicznego. Muszą oni posiadać gospodarstwo rolne o powierzchni co najmniej 1 ha i nie większej niż 300 ha lub nieruchomość, która służy do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej, o wielkości ekonomicznej nie mniejszej niż 13 tys. euro i nie większej niż 200 tys. euro. Wnioskujący muszą też prowadzić w celach zarobkowych działalność rolniczą w zakresie produkcji zwierzęcej lub roślinnej. W obszarze D można realizować inwestycje związane zarówno z zakupem nowych maszyn i urządzeń rolniczych czy wyposażenia do produkcji rolnej, jak i z budową, remontem połączonym z modernizacją budynków lub budowli wykorzystywanych do produkcji rolnej. Pomoc może zostać przyznana również na zakładanie sadów lub plantacji krzewów owocowych, gatunków owocujących efektywnie dłużej niż 5 lat. Co ważne, inwestycje trwale związane z gruntem lub nieruchomością, w tym te związane z zakładaniem sadów lub plantacji krzewów owocowych, nie mogą być realizowane przez „osoby wspólnie wnioskujące”. W tym naborze będzie również można złożyć wniosek o dofinansowanie zakupu i instalacji urządzeń do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych, pod warunkiem że energia produkowana z tych urządzeń wykorzystywana będzie na pokrycie potrzeb wynikających z prowadzenia działalności rolniczej. Z pomocy tej mogą skorzystać na przykład ci, którzy otrzymali wsparcie z programu „Zielona energia dla wsi” wdrażanego przez NFOŚiGW. Wsparcie przyznawane będzie w formie refundacji części kosztów. Standardowy poziom dofinansowania to 50 proc. poniesionych kosztów kwalifikowanych. W przypadku gdy o wsparcie ubiegać się będzie młody rolnik lub gdy zrobi to wspólnie kilku rolników, poziom dofinansowania wzrośnie do 60 proc. Minimalny poziom kosztów kwalifikowanych musi być wyższy niż 50 tys. zł. Jeden beneficjent i jedno gospodarstwo może otrzymać maksymalnie 600 tys. zł, jeżeli zaplanowane przedsięwzięcia związane będą bezpośrednio z budową, modernizacją budynków inwentarskich lub magazynów paszowych, w których prowadzona jest produkcja zwierzęca, lub adaptacją innych istniejących w gospodarstwie budynków na budynki inwentarskie, (w tym ich wyposażenie). W pozostałych przypadkach limit wynosi 250 tys. zł. O wsparcie mogą ubiegać się również rolnicy, którzy otrzymali wcześniej dofinansowanie w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” w innych obszarach (A, B, C), pod warunkiem że nie wykorzystali dostępnego limitu, np.  jeżeli rolnik składał wniosek w obszarze B i nie wykorzystał całej kwoty (limit 600 tys. zł), to w obszarze D może złożyć w tym naborze wniosek o pomoc na pozostałą do wykorzystania kwotę. Należy jednak pamiętać, że pomoc na inwestycje niezwiązane bezpośrednio z „budowlanką” nie może przekroczyć 250 tys. zł. Złożone przez rolników wnioski zostaną poddane ocenie punktowej. O kolejności przysługiwania pomocy będzie decydowała suma uzyskanych punktów. Premiowane będą m.in. inwestycje służące ochronie środowiska lub zapobiegające zmianom klimatu czy te związane ze zwiększeniem skali produkcji lub zmianą profilu produkcji rolnej wpływającej na jej zróżnicowanie. Punkty będą przyznawane również za uczestnictwo w unijnych lub krajowych systemach jakości; budowę lub modernizację budynków inwentarskich i magazynów paszowych czy wiek wnioskodawcy. Wnioski będą przyjmowały biura powiatowe i oddziały regionalne ARiMR. Dokumenty będzie można dostarczyć osobiście lub przez pełnomocnika, wysłać poleconą przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej lub za pośrednictwem platformy ePUAP. Więcej informacji - otwórz

16 maja 2023

Wybory do Śląskiej Izby Rolniczej

Śląska Izba Rolnicza informuje, że 24 września 2023 r. odbędą się wybory do walnego zgromadzenia Śląskiej Izby Rolniczej. Zasady wyborów: Członkami samorządu rolniczego są osoby fizyczne i prawne będące podatnikami podatku rolnego, podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej oraz członkowie RSP posiadający w nich wkłady gruntowe. Przysługuje im prawo kandydowania do rady powiatowej izby rolniczej i uczestniczenia w ich wybieraniu. W gminie, w której powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 4 tys. ha (okręg jednomandatowy) do rady powiatowej izby wybiera się – jednego członka, a gdy przekracza 4 tys. ha (okręg dwumandatowy) wybiera się – dwóch członków tej rady. W okręgu wyborczym stanowiącym obszar miasta na prawach powiatu, wybiera się tylko – jednego przedstawiciela. W każdym powiecie ziemskim zostanie utworzona Rada Powiatowa Śląskiej Izby Rolniczej. W jej skład wejdą rolnicy, którzy w wyborach do tego organu, na terenie swojej gminy otrzymają największą ilość ważnie oddanych głosów. Rada Powiatowa Śląskiej Izby Rolniczej wybiera, ze swego składu, Przewodniczącego Rady Powiatowej oraz Delegata na Walne Zgromadzenie Śląskiej Izby Rolniczej. Rolnik, ubiegający się o mandat członka Rady Powiatowej Śląskiej Izby Rolniczej musi wypełnić i złożyć następujące dokumenty: zgłoszenie kandydata, oświadczenie o zgodzie na kandydowanie oraz listę członków zawierającą co najmniej 50 podpisów poparcia. Druki te można otrzymać w każdym urzędzie miasta/gminy lub w Biurach Powiatowych Śląskiej Izby Rolniczej. Spis członków izby rolniczej uprawnionych do głosowania, zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie urzędu miasta/gminy najpóźniej w 14 dniu przed dniem wyborów. Każdy rolnik, może sprawdzić czy został w nim ujęty i wnieść w tej sprawie zażalenie. Wszystkie wzory dokumentów wyborczych znajdują się także na stronie internetowej Śląskiej Izby Rolniczej pod adresem: www.sir-katowice.pl w zakładce "WYBORY DO IZB ROLNICZYCH". Czytelnie wypełnione dokumenty należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 września 2023 r. na adres: Śląska Izba Rolnicza, 40-159 Katowice, ul. Jesionowa 9A. Szczegółowe informacje o zasadach wyborów do Śląskiej Izby Rolniczej można uzyskać na stronie internetowej www.sir-katowice.pl oraz w Biurach Powiatowych Śląskiej Izby Rolniczej pod numerami telefonów: Katowice 32 258 04 45, Częstochowa 34 368 15 12.

08 maja 2023

Ptasia grypa

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Bielsku-Białej informuje, że na terenie powiatu raciborskiego (zbiornik wodny Polder Buków oraz rezerwat przyrody Łężczok) wyznaczono ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków w związku z masowymi padnięciami dzikich ptaków i jednocześnie przypomina o obowiązkach wynikających z rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2022 r . w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Więcej informacji na stronie: https://bip-bielsko.pl/grypaptakow

26 kwietnia 2023

KRUS: zasiłek macierzyński dla ojca dziecka

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od dnia 26 kwietnia 2023 r. ojciec dziecka objęty ubezpieczeniem społecznym rolników może ubiegać się o zasiłek macierzyński w wymiarze 9 tygodni. Zasiłek będzie przysługiwał ojcu, jeżeli w dniu 26 kwietnia br. matka dziecka była uprawniona do zasiłku macierzyńskiego. Świadczenie będzie wypłacane w kontynuacji przyznanego wcześniej zasiłku macierzyńskiego matce dziecka. Prawo do zasiłku będzie przysługiwało ojcu również z tytułu przysposobienia/przyjęcia dziecka na wychowanie, w sprawie którego wydane zostało postanowienie sądu opiekuńczego o przysposobieniu rodzinie, nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 14. roku życia. Zasiłek macierzyński dla ojca przysługuje w wysokości 1000 zł miesięcznie. Kwotę świadczenia za niepełny miesiąc ustala się proporcjonalnie do liczby dni w tym miesiącu. Ubezpieczonemu ojcu dziecka będzie przysługiwał zasiłek macierzyński, jeżeli wniosek o świadczenie złoży w terminie 3 miesięcy, od dnia zaprzestania pobierania zasiłku macierzyńskiego przez matkę.

26 kwietnia 2023

Bezpłatne szkolenia z ZUS

Oddział ZUS w Bielsku-Białej zaprasza na bezpłatne webinaria - realizowane online na platformie Webex o godz. 10.00. 1. Temat: "Roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne" Terminy: 10 maja 2023 r. 11 maja 2023 r. 16 maja 2023 r. 18 maja 2023 r. Program webinarium •obowiązujące przepisy dotyczące ustalania rocznej podstawy wymiaru i składki na ubezpieczenie zdrowotne w zależności od formy opodatkowania, •zasady wypełniania dokumentów rozliczeniowych w zakresie rocznego rozliczenia, w tym najważniejsze zmiany w programie Płatnik, •obsługa wniosku o zwrot nadpłaty, •obowiązujące terminy na roczne rozliczenie składki i wniosek o zwrot nadpłaty. 2. Temat: "Zmiany w zasiłkach w związku z nowelizacją Kodeksu pracy" Terminy: 9 maja 2023 r. 23 maja 2023 r. Program webinarium •obsługa zasiłków macierzyńskich związanych z rodzicielstwem w związku z wydłużeniem urlopu z tytułu urodzeniadziecka/ przyjęcia dziecka na wychowanie i zmianą wysokości świadczenia, w tym: - zmiana wymiaru zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu rodzicielskiego, - zmiana wysokości zasiłku macierzyńskiego, - zmiana okresu wykorzystywania zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu ojcowskiego; •zasady składania dokumentów stanowiących podstawę do ustalania prawa do zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu rodzicielskiego; •dostosowanie formularzy składanych w formie papierowej oraz elektronicznej przez PUE ZUS do zmian legislacyjnych; •zasady ustalania prawidłowego okresu wypłaty zasiłku chorobowego, opiekuńczego i świadczenia rehabilitacyjnego w związku ze skorzystaniem przez świadczeniobiorcę z nowo wprowadzonego okresu urlopu opiekuńczego. Zgłoszenia na szkolenia: Szczegóły na stronie internetowej www.zus.pl w zakładce „Szkolenia i wydarzenia” Wyjaśnień w sprawie szkoleń można uzyskać pod nr tel. 33 825 30 23 W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o wcześniejsze poinformowanie o konieczności zapewnienia szczególnych rozwiązań niezbędnych do udziału w szkoleniu. Prosimy o podanie informacji, co najmniej na 3 dni robocze przed terminem szkolenia. Umożliwi nam to przygotowanie odpowiedniej obsługi szkolenia.

13 kwietnia 2023

Akcja ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

Małopolski Wojewódzkie Lekarza Weterynarii informuje, że od 15 do 27 kwietnia 2023 r. zostanie przeprowadzona wiosenna akcja ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. Szczepienie lisów obejmie obszar całego województwa małopolskiego. Szczepionka zrzucana będzie z samolotów oraz wykładana ręcznie. Dawkę szczepionki stanowi pakiet w postaci krążka/prostopadłościanu koloru zielonobrązowego o intensywnym zapachu rybnym zawierający wewnątrz blister aluminiowo – plastykowy wypełniony płynem. Zalecenia: prosimy nie podnosić, nie dotykać i nie rozłamywać szczepionki przy ewentualnym kontakcie szczepionki ze skórą, błonami śluzowymi, otwartymi ranami, oczami natychmiast dokładnie umyć te miejsca wodą i mydłem oraz niezwłocznie zgłosić się do lekarza medycyny lub najbliższej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej każdy kontakt zwierząt domowych i zwierząt gospodarskich ze szczepionką zgłosić do lekarza weterynarii lub najbliższego Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w okresie akcji szczepienia lisów oraz przez 14 dni po jej zakończeniu nie wypuszczać bez opieki psów i kotów, a w czasie spacerów psy prowadzić na smyczy i w kagańcu. W celu skutecznego i bezpiecznego przeprowadzenia szczepień proszę wszystkich mieszkańców województwa o dostosowanie się powyższych zaleceń, a rodziców i opiekunów o przekazanie stosownych informacji dzieciom. Informacji dotyczących akcji szczepienia lisów udzielają: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Krakowie – tel.: (12) 293 10 00, www.wiw.krakow.pl Powiatowe Inspektoraty Weterynarii: w Bochni tel.: (14) 612 34 13 w Nowym Sączu tel.: (18) 441 24 01 w Brzesku tel.: (14) 663 47 50 w Nowym Targu tel.: (18) 266 23 61 w Chrzanowie tel.: (32) 212 12 96 w Olkuszu tel.: (32) 643 04 55 w Dąbrowie Tarnowskiej tel.: (14) 642 43 15 w Oświęcimiu tel.: (33) 843 29 95 w Gorlicach tel.: (18) 352 67 02 w Proszowicach tel.: (12) 386 17 75 w Krakowie tel.: (12) 411 25 69 w Tarnowie tel.: (14) 628 60 90 w Limanowej tel.: (18) 337 17 61 w Wadowicach tel.: (33) 823 34 22 w Miechowie tel.: (41) 383 18 29 w Wieliczce tel.: (12) 395 87 88 w Myślenicach tel.: (12) 272 08 19

05 kwietnia 2023

Lokalna Strategia Rozwoju - ankieta Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina rozpoczęło opracowanie nowej Lokalnej Strategii Rozwoju by pozyskać środki z Programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa 2021-2027. W związku z powyższym zachęcamy do wypełnienia krótkiej ankiety, która znajduje się na stronie internetowej LGR Bielska Kraina .

31 marca 2023

Maksymalna cena paliw gazowych dla wybranych przedsiębiorstw

8 kwietnia br. wchodzą w życie przepisy ustawy [1], dotyczące korzystania z ceny maksymalnej gazu wynoszącej 200,17 zł/MWh przez wybranych przedsiębiorców. Komu przysługuje wsparcie Z preferencyjnej ceny paliw gazowych w okresie od 1 kwietnia do 31 grudnia 2023 r., będą mogli skorzystać przedsiębiorcy, którzy: zajmują się produkcją pieczywa, świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek, oraz wykorzystują do prowadzenia działalności piec ogrzewany gazem ziemnym, na dzień złożenia wniosku nie mieli zaległości w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek ZUS oraz dysponują limitem pomocy de minimis. Możliwość wsparcia, dotyczy przedsiębiorców, którzy prowadzili swoją działalność na 31 grudnia 2022 r. wg kodu PKD 10.71.Z oraz: mieli status przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy Prawo przedsiębiorców [2], lub prowadzili działalność gospodarczą w formie spółdzielni w rozumieniu ustawy Prawo spółdzielcze [3]. Kiedy i w jaki sposób złożyć wniosek Przedsiębiorcy mogą złożyć wniosek o cenę maksymalną paliw gazowych (RPG): tylko elektronicznie, przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS – nie wcześniej niż 8 kwietnia br.; w ciągu 30 dni od dnia wystawienia faktury rozliczeniowej za dostarczone paliwa gazowe; jeśli faktura została wystawiona przed wejściem w życie ustawy [1] w ciągu 30 dni od 8 kwietnia 2023 r. Szczegółowe informacje na stronie ZUS: Maksymalna cena paliw gazowych dla wybranych przedsiębiorstw - ZUS Podstawa prawna: [1] Ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. poz. 2687, z późn. zm.) [2] Art. 4 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2023 r. poz. 221) [3] Ustawa z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2021 r. poz. 648)

31 marca 2023

Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów już w kwietniu

W kwietniowych terminach płatności świadczeń emerytalno-rentowych, razem z emeryturą lub rentą, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, wzorem lat ubiegłych, wypłaci uprawnionym świadczeniobiorcom dodatkowe roczne świadczenie pieniężne tzw. „trzynastą emeryturę”. „Trzynasta emerytura” przysługuje wszystkim uprawnionym emerytom i rencistom w takiej samej wysokości (bez względu na wysokość pobieranego świadczenia), tj. w wysokości najniższej emerytury, która od 1 marca 2023 r. wynosi 1.588,44 zł brutto. Świadczenie to podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych i jest od niego odprowadzana składka na powszechne ubezpieczenie zdrowotne. Poza zaliczką na podatek dochodowy oraz składką na ubezpieczenie zdrowotne z dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego nie będą dokonywane żadne potrącenia i egzekucje.  „Trzynasta emerytura” zostanie wypłacona z urzędu, czyli bez konieczności składania wniosku o to świadczenie. Świadczenie to przysługuje osobom, które w dniu 31 marca 2023 r. mają prawo do rolniczej emerytury lub renty, okresowej emerytury rolniczej bądź rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego. Osobie, która ma prawo do kilku świadczeń, przysługuje tylko jedno dodatkowe roczne świadczenie pieniężne, które zostanie wypłacone przez właściwy organ emerytalno-rentowy. Osobom, którym KRUS wypłaca w zbiegu emerytury i renty rolnicze wraz ze świadczeniem przyznanym przez ZUS, dodatkowe roczne świadczenie pieniężne wypłaci KRUS. Natomiast emerytom, którym KRUS wypłaca emeryturę rolniczą a ZUS emeryturę pracowniczą, dodatkowe roczne świadczenie pieniężne wypłaci Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Do renty rodzinnej, do której jest uprawniona więcej niż jedna osoba, przysługuje jedno dodatkowe świadczenie pieniężne w wysokości proporcjonalnej do liczby osób uprawnionych do renty na dzień 31 marca 2023 r., z wyłączeniem osób uprawnionych jednocześnie do renty socjalnej lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego. Do każdego uprawnionego emeryta i rencisty zostanie wysłana decyzja o przyznaniu dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego. Razem z tą decyzją zostanie przekazana decyzja o podwyższeniu świadczeń od 1 marca 2023 r. (czyli tzw. decyzja waloryzacyjna).