19 września 2022

Akcja ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

Komunikat Małopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii Informuję, że w dniach od 23 września do 1 października 2022 r. zostanie przeprowadzona jesienna akcja ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. Szczepienie lisów obejmie obszar całego województwa małopolskiego. Szczepionka zrzucana będzie z samolotów oraz wykładana ręcznie. Zalecenia: prosimy nie podnosić, nie dotykać i nie rozłamywać szczepionki przy ewentualnym kontakcie szczepionki ze skórą, błonami śluzowymi, otwartymi ranami, oczami natychmiast dokładnie umyć te miejsca wodą i mydłem oraz niezwłocznie zgłosić się do lekarza medycyny lub najbliższej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej każdy kontakt zwierząt domowych i zwierząt gospodarskich ze szczepionką zgłosić do lekarza weterynarii lub najbliższego Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w okresie akcji szczepienia lisów oraz przez 14 dni po jej zakończeniu nie wypuszczać bez opieki psów i kotów, a w czasie spacerów psy prowadzić na smyczy i w kagańcu. W celu skutecznego i bezpiecznego przeprowadzenia szczepień proszę wszystkich mieszkańców województwa o dostosowanie się powyższych zaleceń, a rodziców i opiekunów o przekazanie stosownych informacji dzieciom. Informacji dotyczących akcji szczepienia lisów udzielają: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Krakowie – tel.: (12) 293 10 00, www.wiw.krakow.pl Powiatowe Inspektoraty Weterynarii: w Bochni tel.: (14) 612 34 13 w Nowym Sączu tel.: (18) 441 24 01 w Brzesku tel.: (14) 663 47 50 w Nowym Targu tel.: (18) 266 23 61 w Chrzanowie tel.: (32) 212 12 96 w Olkuszu tel.: (32) 643 04 55 w Dąbrowie Tarnowskiej tel.: (14) 642 43 15 w Oświęcimiu tel.: (33) 843 29 95 w Gorlicach tel.: (18) 352 67 02 w Proszowicach tel.: (12) 386 17 75 w Krakowie tel.: (12) 411 25 69 w Tarnowie tel.: (14) 628 60 90 w Limanowej tel.: (18) 337 17 61 w Wadowicach tel.: (33) 823 34 22 w Miechowie tel.: (41) 383 18 29 w Wieliczce tel.: (12) 395 87 88 w Myślenicach tel.: (12) 272 08 19 Dawkę szczepionki stanowi pakiet w postaci krążka/prostopadłościanu koloru zielonobrązowego o intensywnym zapachu rybnym zawierający wewnątrz blister aluminiowo – plastykowy wypełniony płynem.

19 września 2022

Kalendarz polowań - Koło Łowieckie "Głuszec"

Koło Łowieckie „Głuszec” w Bielsku-Białej Kalendarz polowań zbiorowych w sezonie łowieckim 2022/2023 L.p. Data Godzina rozpoczęcia Godzina zakończenia Teren polowania 1. 04.11.2022 r. 7:30 16:00 177-: Leśnictwo Wielka Łąka 2. 18.11.2022 r. 7:30 16:00 177-: Leśnictwo Kamienica 177-: Leśnictwo Wielka Łąka 3. 02.12.2022 r. 7:30 16:00 177-: Leśnictwo Wielka Łąka 177-: Leśnictwo Kamienica 4. 24.12.2022 r. 8:00 13:00 177-: Leśnictwo Wielka Łąka 177-: Leśnictwo Kamienica 5. 13.01.2023 r. 7:30 16:00 177-: Leśnictwo Wielka Łąka 177-: Leśnictwo Kamienica

19 września 2022

Współpraca pomiędzy Oddziałem Regionalnym KRUS w Częstochowie a samorządami z powiatu raciborskiego

13 września 2022 roku zostały zawarte porozumienia o współpracy pomiędzy Oddziałem Regionalnym KRUS w Częstochowie, a Gminą Nędza oraz Miastem i Gminą Kuźnia Raciborska. Obydwa spotkania odbyły się w siedzibach włodarzy, gdzie w imieniu Kasy porozumienie podpisał Dyrektor OR KRUS w Częstochowie Pan Piotr Dobosz, natomiast z ramienia Urzędu Gminy w Nędzy Pani Anna Iskała – Wójt Gminy oraz w imieniu Urzędu Miasta i Gminy Kuźnia Raciborska Pan Paweł Macha – Burmistrz Miasta. Podpisane porozumienia dotyczą przede wszystkim propagowania działań w obszarze szeroko rozumianego bezpieczeństwa, skierowanego do rolników, mieszkańców oraz dzieci i młodzieży z terenów powiatu raciborskiego. Podczas wspólnych rozmów poruszono istotne sprawy związane z działalnością prewencyjną Kasy, która ma służyć wzmocnieniu poczucia bezpieczeństwa mieszkańców z gmin i powiatów, a także podejmowaniu wszelkich działań w celu zmniejszenia liczby wypadków w rolnictwie w naszym regionie. Jest to już kolejne porozumienie podpisane pomiędzy Kasą, a jednostkami samorządowymi, które spotyka się z dużą przychylnością obydwu stron. Dyrektor KRUS w Częstochowie zachęca bardzo gorąco włodarzy gmin i powiatów z terenu województwa śląskiego do podejmowania wspólnych działań w tak słusznym celu.

15 września 2022

KRUS wysokość miesięcznej składki

Wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w IV kwartale 2022 r. https://www.krus.gov.pl/artykul/wysokosc-miesieczn...

08 września 2022

Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 05 września 2022 r. nr WPN.6320.2.2021.ZC/RK2.7 Zgodnie z art. 39 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowiskui jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływaniana środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.), Regionalny Dyrektor OchronyŚrodowiska w Katowicach informuje, że opracowano projekt zarządzenia w sprawieustanowienia planu zadań ochronnych (PZO) dla obszaru Natura 2000 Beskid ŚląskiPLH240005, położonego w województwie śląskim: w powiecie bielskim, na terenie Bielska-Białej i Szczyrku oraz gmin: Buczkowice, Jasienica, Jaworze, Wilkowice; w powieciecieszyńskim, na terenie Ustronia i Wisły oraz gmin: Brenna, Goleszów, Istebna; w powiecieżywieckim, na terenie gmin: Lipowa, Milówka, Radziechowy-Wieprz, Węgierska-Górka.Z projektem ww. zarządzenia i uzasadnieniem można zapoznać się w Wydziale OchronyPrzyrody i Obszarów Natura 2000 Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicachlub w Bielsku-Białej, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod nr tel. (033) 81-36-225 lubna stronie internetowej.Uwagi i wnioski do ww. projektu zarządzenia można składać w terminie 21 dni, w formiepisemnej na adres: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach pl. Grunwaldzki8-10, 40-127 Katowice, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacjielektronicznej na adres e-mail: sekretariat@katowice.rdos.gov.pl. Organem właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków dla ww. projektu dokumentu jestRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach.Treść klauzuli informacyjnej dotyczącej RODO dostępna jest pod adresem internetowym. dr Mirosława Mierczyk-SawickaRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach

05 września 2022

„Śląskie dla Ukrainy” - dofinansowanie dla firm na szkolenia dla pracowników

Oferta dla przedsiębiorców na przeszkolenie pracowników z Ukrainy. W ramach naboru „Śląskie dla Ukrainy” (PSF) firma otrzyma dofinansowanie na: rozwijanie lub nabywanie nowych umiejętności zawodowych, naukę od podstaw lub doskonalenie języka polskiego. Już dzisiaj zgłoś swoich pracowników (obywateli Ukrainy i nie tylko) do projektu „Dotacje dla MŚP na usługi rozwojowe”. Nabór prowadzi Fundusz Górnośląski SA. Nabór trwa do 30 kwietnia 2023 r. Więcej informacji na stronie Funduszu. Dokumenty do pobrania.

01 września 2022

Nowe kwoty przychodu decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych od dnia 1 września 2022 r.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od 1 września 2022 r. zmieniają się kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń emerytalno-rentowych. Od 1 września 2022 r. kwoty przychodu powodujące zmniejszenie/zawieszenie emerytury lub renty wynoszą odpowiednio: 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia tj. 4 309 zł 40 gr, 130% tego wynagrodzenia, tj. 8 003 zł 20 gr. Nowe kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie/zawieszenie emerytury lub renty ogłosił komunikatem z dnia 11 sierpnia 2022 r. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w związku z ogłoszeniem przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za II kwartał 2022 r. (6 156 zł 25 gr).

30 sierpnia 2022

Kalendarz polowań zbiorowych w sezonie łowieckim 2022/2023 - Koło Łowieckie „Hubertus” w Międzyświeciu

Ptactwo wodne L.p. Data Miejsce zbiórki Godzina rozpoczęcia Godzina zakończenia Teren polowania Gatunek Zwierzyny Prowadzący polowanie Uwagi Dzikie kaczki Dzikie gęsi Łyski Grzywacze 1. 17.09.2022 r. Stawy Kotasówka „Rybaczówka” 6:30 16:00 Stawy „Kotasówka” X X X X kol. Krzysztof Niewdana 2. 17.09.2022 r. Stawy Landek „pod Dębami” 16:00 20:00 Stawy w Landeku X X X X kol. Krzysztof Niewdana 3. 24.09.2022 r. Stawy Landek „pod dębami” 16:00 20:00 Stawy w Landeku X X X X kol. Grzegorz Henek Polowanie trzech kół „Bielsko”, „Klimczok”, „Hubertus” 4. 01.10.2022 r. Stawy Landek „pod dębami” 16:00 20:00 Stawy w Landeku X X X X kol. Krzysztof Niewdana

30 sierpnia 2022

Głosuj na reprezentanta śląskiego w Internetowym Konkursie KRUS „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”

Na stronie telewizji interaktywnej AgroNews pod adresem https://agronews.com.pl/ rozpoczął się Internetowy Konkurs KRUS „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”. W konkursie można wybrać najlepsze gospodarstwo, spośród wszystkich 16 zwycięzców wojewódzkich eliminacji sztandarowego konkursu prewencyjnego Kasy. Województwo śląskie reprezentuje w tym roku gospodarstwo państwa Ilony i Bernarda Stroków z gminy Jasienica, w powiecie bielskim. Telewizja Interaktywna AgroNews już od 12 lat jako partner Ogólnokrajowego Konkursu KRUS „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”, edukuje i informuje rolników o zasadach ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym. Prowadzona przez telewizję sonda znajduje się pod banerem zatytułowanym „Zagłosuj na najbezpieczniejsze gospodarstwo w internetowym konkursie „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2022”. Na wybrane gospodarstwo można głosować od 23 sierpnia od godziny 8:00 do 23 września 2022 roku do godziny 00:00. W tym roku partnerem strategicznym Internetowego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2022” zostało dobrze znane rolnikom PHU „Chemirol” sp. z.o.o., które od przeszło 30 lat dostarcza rozwiązania dla rolnictwa w ramach autorskiego programu „Idę po rekord”. Konkurs KRUS promuje zasady ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym. Udział w nim brały osoby pełnoletnie prowadzące produkcyjną działalność rolniczą i ubezpieczone w KRUS. Przebiegał w trzech etapach: regionalnym, wojewódzkim i centralnym. Do udziału w XIX edycji konkursu zgłoszono 994 gospodarstwa indywidualne. Gospodarstwa 16 wojewódzkich finalistów XIX Ogólnopolskiego Konkursu BGR wizytowała i oceniała powołana przez Prezesa KRUS Centralna Komisja Konkursowa. W ocenie Komisji wszystkie finałowe gospodarstwa wyróżniał: ład i porządek w obejściu, dobrze zaplanowane i utrzymane oraz oświetlone ciągi komunikacyjne, bardzo dobry stan techniczny maszyn i urządzeń, właściwie wyposażone warsztaty, dbałość o poszanowanie środowiska naturalnego. Zwycięzca konkursu internetowego otrzyma: - Nagrodę od sponsora konkursu – firmy PHU „Chemirol” sp. z o.o. voucher w kwocie 3000 zł na produkty z oferty firmy - Nagrodę od Prezes Telewizji Interaktywnej AgroNews: statuetkę oraz voucher do spa dla dwóch osób. Zapraszamy do internetowego głosowania na reprezentantów województwa śląskiego!

17 sierpnia 2022

Wzrost efektywności energetycznej zasobów budowlanych

Wzrost efektywności energetycznej zasobów budowlanych, wpisujący się w realizację polskiej polityki klimatyczno-energetycznej jest odpowiedzialnością na każdym poziomie społecznym i administracyjnym. Przede wszystkim jednak na szczeblu rządowym i samorządowym. Szersze informacje dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju i Technologii, gdzie minister przedstawia obowiązujące przepisy i procedury w obszarze charakterystyki energetycznej budynków, podstawową wiedzę techniczną w tym obszarze, umożliwiającą obywatelom podjęcie decyzji o działaniach, które w sposób możliwie jak najbardziej efektywny (optymalnym zarówno pod względem technicznym, jak i kosztów) przyniosą oczekiwane rezultaty oraz dostępnych programów finansowych, wspierających poprawę charakterystyki energetycznej budynków, wraz z warunkami ich wykorzystania. W zakładce tej znajdą Państwo informacje o obowiązujących przepisach, podstawowej wiedzy technicznej jak również odniesienia do najważniejszych inicjatyw wspierających obywateli w działaniu na rzecz poprawy efektywności energetycznej budynków. Jednocześnie informuję, że informacje te będą regularnie aktualizowane o projekty i programy wsparcia uruchamiane m.in. w ramach nowej perspektywy finansowej UE.