Miło nam poinformować, że Gmina Jaworze pozyskała środki unijne na realizację projektu pn.: „Centrum Usług Społecznościowych w Jaworzu – utworzenie Klubu Seniora”.

Projekt ruszył 1 stycznia 2022 r., a jego zakończenie przewidziane jest 30 czerwca 2023 r.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej IX: Włączenie społeczne dla działania: 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania, 9.2.5 Rozwój usług społecznych.

Całkowita wartość projektu wynosi 424 637,50 PLN, w tym dofinansowanie z UE 360941,87 PLN

Pozostała kwota tj. 29 724,63 PLN zostanie wniesiona przez gminę jako wkład własny beneficjenta.

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu poprzez utworzenie i działanie Klubu Seniora na terenie Gminy Jaworze. Ideą Klubu Seniora jest integracja i wsparcie aktywności osób starszych (40 mieszkańców Gminy Jaworze) w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 30 czerwca 2023 r.

Klub Seniora rozpocznie działalność 1 kwietnia 2022 r., a jego siedziba będzie mieścić się w Centrum Usług Społecznych, przy ulicy Zdrojowej 30 w Jaworzu.

Uczestnicy Klubu Seniora będą mieli możliwość skorzystania z wielu ciekawych form spędzania czasu.

Oprócz spotkań z psychologiem, dietetykiem czy prawnikiem do zaoferowania będą również zajęcia informatyczne oraz szeroki wachlarz zajęć rekreacyjno-kulturalnych. Animatorzy zadbają o to, by każda godzina spędzona w Klubie Seniora była atrakcyjna. Oferta Klubu Seniora to m.in. warsztaty z obszaru modelowania, malowania i rękodzielnictwa, warsztaty taneczne, muzyczno-wokalne, fotograficzne i filmowe, gry i zabawy, czytelnictwo, kolekcjonerstwo, turnieje, imprezy towarzyskie, czy spotkania klubowe.

Przewidziano również zajęcia fizyczne m.in. nordic walking, a także comiesięczne wyjścia do kina i teatru.

Biuro Projektu znajduje się w budynku Urzędu Gminy Jaworze – I piętro, pokój 104.

Rekrutacja do projektu rozpocznie się 1 marca 2022 r. i trwać będzie do 10 marca 2022 r.

Szczegóły dotyczące udziału w projekcie zawarte będą w regulaminie rekrutacji i udziału w projekcie, który wraz z dokumentami rekrutacyjnymi będzie dostępny niebawem na naszej stronie internetowej oraz w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworzu.

Treść plakatu:

Gmina Jaworze realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Centrum Usług Społecznościowych w Jaworzu - utworzenie Klubu Seniora”.
Okres realizacji: 01.01.2022 r. - 30.06.2023 r.

Celem projektu jest zwiększenie dostępności usług opiekuńczych poprzez utworzenie Klubu Seniora dla 40 mieszkańców, w tym 26 kobiet z Gminy Jaworze w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 30 czerwca 2023 roku.

Dofinansowanie projektu z UE
Wartość projektu ogółem: 424 637,50 PLN,
w tym dofinansowanie z UE 360941,87 PLN


Od 1 kwietnia 2022r. rozpoczęło się oficjalne działanie Klubu Seniora w ramach projektu pn.: „Centrum Usług Społecznościowych w Jaworzu – utworzenie Klubu Seniora”

Projekt ten jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Obecnie uczestnikami Klubu Seniora jest 56 osób, w tym 42 kobiety i 14 mężczyzn.

Przewidywano, że wsparciem zostanie objętych 40 osób jednakże z uwagi na szeroki zakres tematyczny proponowanych zajęć postanowiono umożliwić udział w zajęciach wszystkim chętnym, którzy spełniają kryteria określone w regulaminie rekrutacji i udziału w projekcie.

Ideą Klubu jest integracja i wsparcie aktywności osób starszych poprzez udział w życiu kulturowym, społecznym, możliwość uprawiania sportu, wyjazdy do ośrodków kultury oraz porady psychologa, prawnika czy dietetyka. W ramach działalności Klubu prowadzone są również zajęcia komputerowe, gdzie uczestnicy mogą poznawać m.in. tajniki internetu,

Ponadto Klub oferuje m.in.: aktywizację fizyczną seniorów, warsztaty kulinarne, klub fotograficzny i filmowy, warsztaty rękodzielnicze i malarskie, techniki pamięciowe, gry i zabawy. Dużym zainteresowaniem cieszą się wyjazdy na seanse filmowe do kina, uczestnicy zwiedzili do tej pory także muzeum na Starym Zamku i Muzeum w Browarze Żywieckim, odwiedzili Cieszyn, byli także w zagrodzie alpak. Również chętnie uczestniczą w biesiadach, imprezach okolicznościowych, potańcówkach oferowanych w ramach projektu.

Aby urozmaicić proponowane w ramach projektu zajęcia zakupiono laptopy, sprzęt multimedialny, sprzęt nagłaśniający, kijki do nordic walking, maty do ćwiczeń oraz piłki. Zakupiony sprzęt jest wykorzystywany na proponowanych zajęciach.

Beneficjent zapewnia również poczęstunek na każdych zajęciach oraz wszelkie artykuły potrzebne w ramach proponowanych rodzajach zajęć.

Siedziba Klubu Seniora znajduje się w odnowionym budynku przy ul. Zdrojowej 30 w Jaworzu. Budynek ten został przebudowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych poprzez przebudowę budynku przy ul. Zdrojowej 30 w Jaworzu wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia – utworzenie Centrum Usług Społecznych”.


Gmina Jaworze informuje, że w dniu 30 czerwca 2023 r. zakończono realizację projektu pn.: "Centrum Usług Społecznościowych w Jaworzu - utworzenie Klubu Seniora”.

Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej IX Włączenie społeczne dla działania: 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania 9.2.5 Rozwój usług społecznych.

Całkowita wartość projektu wyniosła 424 637,50 PLN, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa 394 912,87 PLN. Pozostała kwota tj. 29 724,63 została wniesiona przez gminę jako wkład własny Beneficjenta.

Głównym celem projektu było zwiększenie dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu poprzez utworzenie i działanie Klubu Seniora na terenie Gminy Jaworze. Ideą Klubu Seniora była integracja i wsparcie aktywności osób starszych w wieku emerytalnym.

Klub Seniora rozpoczął swoją działalność 1 kwietnia 2022r, a jego siedziba mieści się w Centrum Usług Społecznych, przy ulicy Zdrojowej 30 w Jaworzu.

Klub Seniora w trakcie projektu był otwarty co najmniej 60 godzin w miesiącu przez 15 miesięcy.

Przewidziano, że skorzysta z niego 40 mieszkańców Jaworza, ostatecznie do projektu zakwalifikowano 86 osób, co oznacza że jego działalność i proponowane wsparcie stało się wielką atrakcją dla osób, spełniających kryteria dostępu do projektu.

Wsparcie zaoferowane i realizowane w ramach projektu to m.in.: spotkania ze sztuką, w tym modelowanie, malowanie, rękodzielnictwo, papieroplastyka zajęcia twórczo-rozwojowe - "poczuj siebie w tańcu i ruchu", warsztaty muzyczno- wokalne, zajęcia fotograficzne i filmowe, zajęcia z zakresu gier i zabaw, logicznego myślenia, imprez towarzyskich i wyjść (kino, teatr, muzea), zajęcia z zakresu czytelnictwa, kolekcjonerstwa, turniejów, przedstawienia lokalnej twórczości, poznawania świata poprzez literaturę i geograficzne ciekawostki krajów itp. Realizowano również zajęcia prowadzone przez specjalistów tj. zajęcia z aktywności fizycznej seniorów, porad dietetyka, prawnika oraz psychologa. Prowadzone także zajęcia informatyczne.

Wnioskodawca również realizował zajęcia proponowane przez uczestników tj. m.in. zajęcia kulinarne, ziołolecznictwo, zajęcia ogrodnicze.

W trakcie zajęć proponowano poczęstunek, każdy uczestnik miał zapewniony dostęp do Internetu, aktualnych czasopism, nie zabrakło również wszelkich materiałów wykorzystywanych na zajęciach. W trakcie zajęć wykorzystywano sprzęt w tym komputery, sprzęt grający, piłki, kijki itp. Na bieżąco również realizowano zakupy związane z zapewnieniem higienicznych i bezpiecznych warunków udziału w zajęciach. Realizatorzy, a także osoba prowadząca Klub Seniora dokonywali wszelkich starań by uczestnicy byli w pełni zadowoleni i usatysfakcjonowani udziałem w projekcie, co potwierdza opinia uczestników przedstawiana na zajęciach. O atrakcyjności Klubu Seniora może świadczyć liczba osób, która skorzystała z działań projektowych.

Beneficjent informuje, że podtrzymuje działalność Klubu Seniora. Klub Seniora funkcjonować będzie od 1 lipca 2023 r. do 31 grudnia 2024 r. Beneficjent w tym czasie zapewni wsparcie uczestnikom zgodnie ze zgłoszonym przez uczestników zapotrzebowaniem. Kontakt w sprawie działalności Klubu Seniora w biurze projektu, które znajduje się w budynku Urzędu Gminy Jaworze – I piętro, pokój 104, tel. 33 8286653.