W poniedziałek, 10 lutego 2020 roku, rusza otwarty nabór projektów do szóstej edycji Projektów Obywatelskich dla Jaworza, który potrwa do 13 marca 2020 roku.

W związku z ograniczeniami wprowadzonymi przez pandemię COVID-19, procedura Projektów Obywatelskich została zawieszona.

W ramach procedury można składać projekty, które mają charakter jednoroczny, należą do kompetencji samorządu gminnego oraz zostały zgłoszone w trybie określonym w uchwale Rady Gminy Jaworze nr V/41/11 z dnia 21 kwietnia 2011r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Jaworze (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2011 Nr 123 poz. 2338) zmienionej Uchwałą Nr III/296/2018 Rady Gminy Jaworze z dnia 22 marca 2018r. w sprawie zmiany uchwały nr V/41/11 Rady Gminy Jaworze z dnia 21 kwietnia 2011r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Jaworze (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2018r. poz. 1983) oraz § 11 Uchwały Nr XIV/136/2019 Rady Gminy Jaworze z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jaworze na 2020 rok (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2020r. poz. 156), .

Zgłaszanie proponowanych projektów obywatelskich:

 • rozpoczyna się w poniedziałek, 10 lutego 2020 roku,
 • kończy się z dniem 13 marca 2020 roku o godz. 13:00.

Propozycje projektów obywatelskich składa się w Kancelarii Ogólnej Urzędu Gminy Jaworze w godzinach pracy Urzędu albo za pośrednictwem poczty (Urząd Gminy Jaworze, ul. Zdrojowa 82, 43-384 Jaworze – z dopiskiem „PROJEKT OBYWATELSKI”) – decyduje data wpływu do Kancelarii UG Jaworze.

Celem procedury „projektów obywatelskich” w Jaworzu, rozumianej jako konsultacje społeczne w sprawie części wydatków z budżetu Gminy Jaworze na rok 2020 jest:

 1. uzyskanie ze strony mieszkańców Gminy Jaworze propozycji zadań do procedury Projektów Obywatelskich w Jaworzu,
 2. dokonanie przez mieszkańców Gminy Jaworze, którzy ukończyli najpóźniej w dniu 31 grudnia 2019 roku 16. (szesnasty) rok życia, wyboru zadań do realizacji w Jaworzu, spośród projektów obywatelskich, które zostały dopuszczone do dalszego procedowania.

Głosowanie odbędzie się:

 1. w trybie głosowania osobistego – poprzez oddanie głosu na karcie w Urzędzie Gminy Jaworze w godzinach jego pracy (pokój 106, I piętro),
 2. drogą elektroniczną – poprzez wysłanie prawidłowo wypełnionej karty do głosowania na adres email: jaworze2020@jaworze.pl.

Głosowanie na projekty obywatelskie trwa: w trybie głosowania osobistego: od 23 marca do 17 kwietnia 2020 roku, zaś w trybie głosowania elektronicznego: od 23 marca do 19 kwietnia 2020 roku.

Łączna kwota środków przeznaczonych na konsultacje społeczne w sprawie części wydatków z budżetu Gminy Jaworze na rok 2020, ujętych w rezerwie z przeznaczeniem na „projekty obywatelskie” na rok 2020 wynosi 150.000,00 złotych. I tak do realizacji zostaną przekazane projekty obywatelskie o wartości:

 • w przypadku projektów inwestycyjnych – do 50.000,00 złotych,
 • w przypadku projektów nieinwestycyjnych – do 10.000,00 złotych.

Ponadto dodatkowo ze środków zgromadzonych w ramach tzw. rezerwy ogólnej budżetu Gminy Jaworze na rok 2020 Wójt Gminy Jaworze „zwolni” w tym celu 50.000,00 złotych z przeznaczeniem na realizację zadań wnioskowanych przez:

 • Młodzieżową Radę Gminy Jaworze albo inne organizacje działające na rzecz młodzieży – 10.000,00 złotych,
 • organizacje działające na rzecz seniorów – 15.000,00 złotych,
 • podmioty uprawnione a dotyczących ochrony środowiska w zakresie działań zmierzających do ochrony przed smogiem – 25.000,00 złotych.

Zarządzenie wójta